05-08-2014

Duži boravak za strance koji posjeduju nekretnine u Crnoj Gori

Vlada je usvojila Prijedlog zakona o strancima kojim je, između ostalog, predviđeno da oni mogu boraviti u Crnoj Gori do godinu, ako u njoj posjeduju nepokretnosti.

Duži boravak za strance koji posjeduju nekretnine u Crnoj Gori | Radio Televizija Budva

Generalni direktor Direktorata za unutrašnje poslove Abid Crnovršanin kazao je da će time biti riješeni dosadašnji problemi da mnogi stranci, koji su legalni vlasnici nekretnina u Crnoj Gori, nijesu mogli u njoj da borave duže od 90 dana.

„Na taj način ćemo ne samo regulisati pitanje postojećih vlasnika, nego i stimulisati strance dalje da ulažu u nekretnine u Crnoj Gori, jer će im biti omogućeno da po osnovu vlasništva nad nekretninama mogu dobiti boravak do godinu, koji mogu produžavati dok su vlasnici nekretnina”, rekao je Crnovršanin.

On je rekao da je do sada je pitanje stranaca, njihovog ulaska i izlaska, boravka, prijavljivanja radnih dozvola i zapošljavanja bilo regulisano u više zakona, navodeći da je prvi put ova oblast definisana jednim aktom.

“Predlogom ovog zakona uklanjaju se skoro sve administrartivne barijere i stvaraju uslovi da stranci svoja statusna pitanja, uključujući pitanje rada i zapošljavanja, rješavaju u objedinjenom postupku kod jednog organa- Ministarstva unutrašnjih poslova”, objasnio je Crnovršanin.

On je rekao da se primjenom tog zakona očekuje ostvarivanje više pozitivnih efekata.

“Prije svega da utiče na smanjenje nelegalnih migracija, na eliminisanje disproporcije između radnih i boravišnih dozvola i prijava na obavezno osiguranje, usklađivanje broja stranaca na tržištu rada Crne Gore s realnim potrebama poslodavaca kroz utvrđivanje godišnjih kvota o zanimanjima, povećanje obuhvatnosti poreza i doprinosa”, naveo je Crnovršanin.

On je kazao da se očekuje i povećanje motivisanosti stranaca za ulaganja u nekretnine u Crnoj Gori, tačnost i evidencija o strancima koji borave u Crnoj Gori i izdatih isprava po svim statusima, brža i efikasnija kontrola nadležnih inspekcijskih organa i direktan pristup evidencijama od nadležnih državnih organa.

“Po ovom zakonu, strancu koji boravi u Crnoj Gori po osnovu rada i sezonskog zapošljavanja, izdavaće se dozvola za rad i boravak kao jedinstveni dokument. Taj dokument će se izdavati u obliku identifikacione kartice s biometrijskim podacima”, rekao je Crnovršanin.

Zakonom je, kako je kazao, predviđeno da od početka njegove primjene prestaje status svim raseljenim i interno raseljenim koji borave u Crnoj Gori, a koji ne podnesu zahtjev za regulisanje svog statusa najkasnije do 31. decembra ove godine.

“Nakon isteka ovog roka oni će se smatrati osobama koje nezakonito borave u Crnoj Gori”, poručio je Crnovršanin.