05-03-2021

Kadrovskim promjenama u NTO CG obezbijediće se intenzivnija saradnja sa Vladom Crne Gore

Prva vanredna sjednica 3. saziva Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, kojom je predsjedavao mr. Jakov Milatović, predsjednik NTO CG i ministar ekonomskog razvoja, održana je danas, u prostorijama Ministarstva ekonomskog razvoja.

Kadrovskim promjenama u NTO CG obezbijediće se intenzivnija saradnja sa Vladom Crne Gore | Radio Televizija Budva

Foto:

Sjednica je sazvana usled potrebe za izvršenjem kadrovskih promjena u organima upravljanja NTO CG, tj. u Skupštini, Izvršnom i Nadzornom odboru. Prevashodni cilj, između ostalog, je i da u navedenim organima većina predstavnika Vlade CG budu predstavnici resornog ministarstva, odnosno ministarstva u čijem djelokrugu rada se nalazi oblast turizma,

Shodno tome, kao predstavnica Vlade CG u Skupštini NTO CG imenovana je Ivana Đurović, državna sekretarka za turizam u Ministarstvu ekonomskog razvoja; u Izvršnom odboru je, za predsjednicu, izabrana Ljiljana Vuksanović, dipl ekonomista i dugogodišnji zaposleni u resornom ministarstvu za poslove turizma, a za članove Nebojša Racković, magistar turizma i Milena Jovetić, magistar ekonomije, takođe zaposleni u Ministarstvu ekonomskog razvoja; u Nadzornom odboru NTO CG, za predsjednicu je izabrana Milica Marković, magistar hemije i hemijske biologije, sa univerzitetskim obrazovanjem stečenim na Harvadu, i Omer Cikotić, magistar ekonomije, oboje predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Navedenim izmjenama obezbijediće se intenzivnija saradnja Nacionalne turističke organizacije i Vlade Crne Gore, u smislu kvalitetnijeg budućeg rada NTO CG, na način koji je konzistentan očekivanjima Vlade CG.

Takođe očekuje se i intenzivniji i plodotvorniji odnos sa lokalnim turističkim organizacijama i to u pravcu što efikasnijeg postizanja konkretnih rezultata, kojim će se obezbijediti brže ostvarenje strateških ciljeva razvoja turizma, prije svega u pravcu diverzifikacije turističkog proizvoda, a za čim je, u okolnostima nastalim usled pandemije COVID-19, potreba postala još izraženija.