23-07-2014

Novi zakon za bolju zaštitu potrošača

Prema novom Zakonom o zaštiti potrošača, trgovac je između ostalog obavezan da potrošaču izda račun i ukoliko se radi o robi koja je kupljena, a imala je manu ili je na njoj vršena popravka ili izmjena, obavezno je da se to na računu navede.

Novi zakon za bolju zaštitu potrošača | Radio Televizija Budva

Ukoliko se račun isporučuje potrošaču na kućnu ili adresu stanovanja, obavezno se u računu mora navesti adresa na koju se roba isporučuje i potrošač po prijemu robe počinje da uživa pravo koje mu sljeduje zakonom, a to je zakonska obaveza garancije, odnosno saobraznosti zakonske garancije koju svaki potrošač za sve proizvode ima prilikom obavljanje kupovine, odnosno nabavke nekog proizvoda, izjavio je generalni direktor za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije mr Jovo Rabrenović.

"Pod saobraznošću se podrazumijeva da je proizvod identičan onom koji je potrošaču reklamiran, preporučen ili koji mu je ponuđen. Ako se desi da u periodu od dvije godine od kupovine da proizvod nije identičan i sadrži manjkavosti, potrošač može podnijeti prigovor trgovcu i da od njega traži da se proizvod dovede u idealno stanje. Potrošač može izabrati da li će da vrši popravku, zamjenu proizvoda, povraćaj novca i na kraju krajeva raskid ugovora. Ovo se odnosi i na robe i na usluge, na nove i polovne proizvode. Trgovac je obavezan da da zakonsku garanciju od najmanje godinu do dvije godine", naveo je Rabrenović.

Značajna novina za potrošače tiče se usluga od posebnog javnog interesa (distribucija struje, vode, gradski prevoz, odražvanje groblja, komunalne usluge, odvoz smeća i otpada).

"Potrošač ukoliko dobije opomenu od trgovca strujom, on ne može biti isključen sa mreže ukoliko je platio račune za koje nema prigovora, a vodi postupak sa trgovcem za račune koji su sporni. Ako se desi da npr. tri mjeseca potrošač procjenio da mu je obračunato više da plati nego što smatra da je realno, njemu se ne mogu isključiti struja ili voda. Ako se desi da distributer pokrene postupak prinudne naplate, potrošač takođe ne može biti isključen zato što plaća nesporne račune, a do okončanja postupka nema mogućnosti isključenja sa mreže. U računima koje dobijamo za utrošenu struju i vodu do sada su se obračunavale usluge rekonstrukcije distributivne mreže, njene modernizacije i izgradnje, ovaj trošak se, prema novom zakonu, ne može obračunavati potrošaču. Za kršenje svih normi Zakona o zaštiti potrošača propisane su novčane kazne u rasponu od par stotina do nekoliko desetina hiljada eura", precizirao je Rabrenović.