20-03-2023

Objavljen poziv za dodjelu sredstava podrške za investicije u ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je drugi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava podrške za investicije u ribolovne plovne objekte uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje.

Objavljen poziv za dodjelu sredstava podrške za investicije u ribarstvu | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Ministarstvo je poziv objavilo u okviru drugog projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore – MIDAS 2, koji se finansira iz sredstava Svjetske banke, a u skladu sa Agrobudžetom, programom 5 Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjerom 5.3.3. Midas 2 – Komponenta 3 Modernizacija sektora ribarstva.

Predmet javnog poziva je modernizacija ribolovne flote Crne Gore za ulov demerzalnih i pelagičnih resursa ribe i drugih morskih organizama.

“Pravo na dodjelu podrške može se ostvariti samo ukoliko budu ispoštovane sve procedure i kriterijumi definisani ovim javnim pozivom, Priručnikom za korišćenje grant podrške za investicije u ribolovne plovne objekte uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje i Propisima Svjetske banke o nabavci za zajmoprimce u okviru IPF-a nabavke u finansiranju investicionih projekata roba, radova, ne-konsultantskih i konsultantskih usluga”, navodi se u saopštenju.

Javni poziv biće realizovan kroz tri faze, i to odobravanje investicije i ugovaranje, kontinuiranu terensku kontrolu i odobravanje isplate.

Zahtjev za odobravanje investicije i prateća dokumenta dostavljaju se isključivo preporučenom poštom sa poštanskom markom i pečatom, koji pokazuje tačan datum i vrijeme slanja na adresu Ministarstva, Direktorat za ribarstvo, Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica sa naznakom: „Prijava za MIDAS 2 – drugi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku ribolovnog plovnog objekta uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje“.

Zahtjev za odobravanje investicije može se podnijeti od danas do 20. maja do 15 sati.

“Podnosilac zahtjeva za odobravanje investicije je dužan da uz zahtjev podnese svu prateću dokumentaciju propisanu Priručnikom”, navodi se u pozivu.

Neblagovremeno podnijeti zahtjevi se neće razmatrati.

Obrazac zahtjeva za odobravanje investicije, poslovnog plana i druge prateće dokumentacije, potrebne za pripremu zahtjeva dostupan je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva (https://www.gov.me/mpsv/ribarstvo) i MIDAS 2 projekta (www.midas.co.me), u poslovnim prostorijama Direktorata za ribarstvo, kancelarija br. 25, Rimski trg br. 46, Podgorica, u prostorijama inspektora za ribarstvo u Baru, Herceg Novom i Kotoru, kao i u Institutu za biologiju mora
u Kotoru.

Podnijeti zahtjevi za odobravanje investicija će biti evaluirani po principu redosljeda podnošenja zahtjeva, odnosno datumu i vremenu slanja poštom.

“Ukoliko se na osnovu podnijetih zahtjeva za odobravanje investicija, a koji ispunjavaju sve uslove iz ovog javnog poziva, utvrdi da je opredijeljeni budžet premašio četiri miliona EUR, zahtjevi za odobravanje investicija, koji se nađu na listi primljenih zahtjeva za odobravanje investicija na posljednjim pozicijama, biće odbijeni”, navodi se u pozivu.

Investicija se, kako se zaključuje, može realizovati tek kada se na osnovu odobrenog zahtjeva za podršku potpiše ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava podrške.