23-10-2020

Opština Budva raspisala novi Javni konkurs za podršku ženskom preduzetništvu

Iz Službe predsjednika Opštine Budva obavijestili su da je Javni konkurs za podrškom preduzetništvu od 14. maja ove godine poništen, a da je juče raspisan novi koji će trajati do 5. novembra. Za podršku ženskom preduzetništvu za 2020. godinu Opština Budva je opredijelila 75.000 eura.

Opština Budva raspisala novi Javni konkurs za podršku ženskom preduzetništvu | Radio Televizija Budva

Foto: Ilustracija

"Na osnovu člana 98 Statuta Opštine Budva od 15.10.2020. godine, a u vezi sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, predsjednik Opštine donio je Odluku o poništenju Javnog konkursa od 21.10.2020. godine. Ovom odlukom poništava se Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Budva za 2020. godinu opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu, koji je raspisao Sekretarijat za privredu 14.05.2020. godine, jer isti nije sproveden u skladu sa propisima i Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, pojasnili su iz Službe predsjednika.

Kako su kazali, novi Javni poziv biće raspisan po skraćenom postupku na rok ne duži od 15 dana, odnosno od 22. oktobra do 5. novembra ove godine. To je, pojasnili su, učinjeno iz razloga kako bi sredstva za ovu namjenu mogli realizovati u ovoj budžetskoj godini.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Budva za 2020. godinu opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu prenosimo u cjelosti:

1. Pozivaju se žene koje žele da započnu vođenje sopstvenih preduzeća ili sopstvene djelatnosti, kao i žene koje su kao fizička lica registrovane kod nadležnih organa za obavljanje privredne djelatnosti, odnosno žene preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa (osnivač i istovremeno izvršni direktor ili jedan od osnivača i istovremeno izvršni direktor mora biti žena), (u daljem tekstu: preduzetnice), sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji opštine Budva da dostave svoje prijave na Konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Budva opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu.

2. Ukoliko žena podnosilac prijave nema registrovanu djelatnost, u slučaju da joj sredstva budu odobrena, mora svoju djelatnost registrovati u neki od oblika koji predviđa Zakon o privrednim društvima ili na način definisan pravilima djelatnosti kojom namjerava da se bavi (zanatlije, poljoprivrednici i sl.) najkasnije do dana potpisivanja ugovora.

3.Sredstva namijenjena Budžetom opštine raspodjeljuju se za biznis ideje kojima se:

-podstiče ekonomski razvoj opštine;
-predviđa samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta;
-podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja;
-stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma;
-doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine;
-podiže nivo urbane kulture i očuvanja kulturne baštine;
-doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

VISINA PODRŠKE

Za podršku ženskom preduzetništvu Budžetom Opštine Budva opredijeljeno je 75.000 eura, za 2020. godinu.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za jednu biznis ideju, ne može iznositi više od 20% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu.

Preduzetnica može konkurisati za ukupan iznos ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti ili biznis ideje i dužna je to naznačiti.

Jedna preduzetnica može konkurisati sa najviše dvije biznis ideje, a može biti podržana samo jedna biznis ideja.

4. Konkurs za raspodjelu sredstava je otvoren 15 dana od dana njegovog objavljivanja, odnosno od 22.10.2020. godine do 05.11.2020 godine. Konkurs će biti objavljen u jednom dnevnom listu, na oglasnoj tabli i na web site-u Opštine, preko lokalnog javnog emitera i na drugi pogodan način.

5. Prijava na konkurs se podnosi na propisanom Obrascu i predaje na šalteru Građanskog biroa Opštine Budva i to na način što će se dva primjerka uredno popunjene Prijave na konkurs za finansiranje biznis ideja ženskog preduzetništva - Obrazac 1 dostaviti na ovjeru službeniku Građanskog biroa u opštini Budva, koji će jedan primjerak popunjenog Obrasca 1 pričvrstiti na zapečaćeni koverat, a drugi primjerak Obrasca 1 zadržava preduzetnica kao dokaz o predatoj prijavi.

6. U zapečaćenoj koverti, preduzetnice koje žele da započnu sopstveni biznis, prilažu:

-detaljan opis predložene biznis ideje (Obrazac 2);
-radnu biografiju/CV;
-potpisanu kopiju lične karte;
-potvrdu da se protiv osobe ne vodi (ili nije u toku) nikakav krivični postupak koju izdaje Osnovni sud u Kotoru;
-tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana, na CD-u;
-Poresko uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda.

U zapečaćenoj koverti, preduzetnice koje planiraju razvoj poslovanja, prilažu:

-detaljan opis predložene biznis ideje (Obrazac 2);
-radnu biografiju/CV;
-potpisanu kopiju lične karte;
-potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine koju izdaje Ministarstvo pravde;
-tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana, na CD-u;
-Poresko uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda;
-Rješenje o upisu u Centralni registar privrednih subjekata;
-Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
-važeći Statut društva;
-Original ili ovjerena kopija obrasca ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) i važeći karton deponovanih potpisa;
-potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa, ne starija od 30 dana;
-komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) za prethodnu godinu, izuzev kod preduzetnica koje nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
-odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz broja zaposlenih.

7.Biznis ideje koji se neće podržati su:

- aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl.;
- biznis ideje kojima se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći;
- biznis ideje koje se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti;
- aktivnosti koje se smatraju nezakonitim ili štetnim po okolinu i opasnim za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića i slično;
- nemoralne i nelegalne aktivnosti.

8. Komisija vrši dodjelu sredstava za biznis ideje na osnovu pristiglih prijava na konkurs, cijeneći kriterijume propisane članom 13 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu (“Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 50/2019 od 11.12.2019. godine).

Za sva dodatna pitanja, kontakt osoba je:

e-mail: [email protected]
tel.: +382 67 035 815

Opština Budva, Sekretarijat za privredu, Kancelarija br. 83