03-01-2019

Počeo razvojni program prijema u crnogorsko državljanstvo radi investicija

Razvojni program, koji pruža mogućnost da se u naredne tri godine stekne crnogorsko državljanstvo na osnovu investiranja, po osnovu najviše dvije hiljade zahtjeva, počeo je 1. januara.

Počeo razvojni program prijema u crnogorsko državljanstvo radi investicija | Radio Televizija Budva

Program, čiji je cilj dalje ubrzanje ekonomskog razvoja Crne Gore stvaranjem novih turističkih, poljoprivrednih i prerađivačkih kapaciteta i otvaranja novih radnih mjesta, pokrenut je na osnovu Odluke o kriterijuma, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes države.

Tu Odluku Vlada je donijela na sjednici održanoj 22. novembra prošle godine.

Sekretarijat za razvojne projekte je danas objavio Javne pozive za Agente za posredovanje radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, kao i agente za ocjenu međunarodne podobnosti radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

Prijava na poziv može se podnijeti zaključno sa 1. februarom ove godine.

"Aplikant podnosi zahtjev za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom po osnovu posebnog programa, preko agenta za posredovanje, dok ocjenu njegove međunarodne podobnosti vrši agent za ocjenu međunarodne podobnosti, uključujući i dokaz o porijeklu novca", pojasnili su iz Vlade.

Sekretarijat za razvojne projekte će donijeti odluku o izboru agenata u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja prijava i biće objavljena na internet stranici Sekretarijata.

Navodi se da će po donošenju odluke, Vlada sa izabranim agentima zaključiti ugovor, na osnovu čega će im Sekretarijat za razvojne projekte izdati licence, i samo na osnovu izdatih licenci, agenti mogu da obavljaju svoju aktivnost u sklopu navedenog programa.

"Ako se naknadno utvrdi da je lice koje je steklo crnogorsko državljanstvo prijemom u skladu sa odlukom, dalo lažne podatke ili namjerno prikrivalo činjenice i okolnosti, kao i u slučaju da je agent za ocjenu međunarodne podobnosti za to lice u svom izvještaju dao netačne podatke, donijeće se rješenje o gubitku državljanstva", kazali su iz Vlade.

Sve procedure će biti transparentne i, dodaje se, što se te faze procesa tiče, otvaranje prijava biće javno a pravo da prisustvuju imaće odgovorna lica podnosilaca prijava ili njihovi ovlašćeni predstavnici.

"Primjena Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore počela je 1. januara", kaže se u saopštenju.

Kako se precizira, Odluka Vlade donijeta je sa ciljem razvoja Crne Gore, odnosno sa ciljem privlačenja stranih investicija koje će intezivirati razvojne projekte u sektoru turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije, i to na ukupnom području Crne Gore, i na sjeveru i na jugu, kao i brži razvoj manje razvijenih opština Crne Gore.

Donacija se odnosi na iznos namijenjen za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave.

"Visina iznosa donacije je 100 hiljada EUR po jednom zahtjevu aplikanta, što ukupno za dvije hiljade zahtjeva iznosi 200 miliona EUR, iznos koji će biti usmjeren za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samoprave", kaže se u saopštenju.

S druge strane, navodi se, investicija se odnosi na iznos namjenjen za ulaganje u jedan od razvojnih projekata sa Liste razvojnih projekata, koju utvrđuje Vlada na predlog resornih ministarstava, a iznos koji je aplikant dužan da uplati je najmanje 450 hiljada eura, za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u Glavnom gradu Podgorica ili primorskom regionu Crne Gore.

»Ili najmanje 250 hiljada EUR, za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u sjevernom ili središnjem regionu Crne Gore, osim Glavnog grada Podgorica«, zaključuje se u saopštenju.