19-02-2020

SO Budva usvojila set operativnih i pravnih mjera za rješevanje problema otpadnih voda

Odbornici su danas većinom glasova u lokalnom parlamentu usvojili Predlog zaključka koji sadrži set operativnih mjera, odnosno, postupak saniranja aktuelne problematike vezane za tretman otpadnih voda i odnose sa preduzećem WTE/EVN.

SO Budva usvojila set operativnih i pravnih mjera za rješevanje problema otpadnih voda | Radio Televizija Budva

Predlog zaključka podržalo je 19 odbornika. Za usvajanje ovog dokumenta glasali su odbornici vladajujće koalicije kao i tri nezavisna odbornika, Stevan Džaković, Valentina Tadić i Goran Pejović.

Sjednici nisu prisustvovali odbornici DPS-a i SD-a.

Cilj donošenja operativnh i pravnih mjera, kako se navodi u dokumentu, jeste preduprijeđenje eventualnih posledica ekoloških incidenata i zaštita zdravlja stanovništva Budve, kao i turista koji je budu posjećivali.

Od predsjednika Opštine Marka Carevića, u okviru seta operativnih mjera, zahtjeva se da pribavi zvaničan dokument kojim se formalno traži aktiviranje državne garancije Vlade, kao i potvrda banke sa svom dokumentacijom da je isplaćeno 29.3 miliona eura inostranoj kompaniji. Takođe, predsjednik je u obavezi da dostavi pisani izvještaj o svim aktivnostima i radnjama koje su preduzete u ovom slučaju, a posebno o toku arbitražnog postupka i to jednom mjesečno.

Jedan od zahtjeva Skupština opštine Budva je i obrazloženje od strane državnog tužilaštva zbog čega se odužio postupak sa WTE / EVN uprkos potvrđenoj korupciji.

“Predsjednik Opštine se zadužuje da pokrene postupke pred Ministarstvom održivog razvoja i Direktoratom za licenciranje protiv članova komisije koja je pustila u probni rad postrojenje, bez dopune glavnog projekta, projekta izvedenih radova i sa neurednom evidencijom objekata kod Uprave za nekretnine. Carević se takođe, zadužuje da pokrene postupke odgovornosti preduzeća koje je vršilo nadzor “ Pro ing” DOO Novi Sad, kao i odgovornih u tom preduzeću”, ističe se u dokumentu.

Predsjednik Carević je u obavezi i da odmah pokrene neophodnu proceduru koja omogućava da "Otpadne vode" počnu da rade u punom kapacitetu i da u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka Skupština opštine Budva imenuje Odbor direktora ovog preduzeća.

Takođe, kako se navodi u setu operativnih mjera, neophodne investicije za investiranje i održavanje postrojenja za tretman otpadnih voda biće realizovane kroz Program investicionih aktivnosti Opštine Budva.

"Predsjednik Skupštine opštine Budva se zadužuje da preduzme hitne radnje na otklanjanju nedostataka u usvojenom Programu investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2020. godinu, kako bi u hitnom roku stupio na pravnu snagu i kako bi se obezbijedila neophodna sredstva za investicije i održavanje postrojenja pobrojanih kroz Program investicionih aktivnosti, a u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine Budva za 2020. godinu", navodi se u Predlogu zaključka.

Takođe, nalaže se predsjedniku Opštine Budva da preko nadležnog Sekretarijata za investicije zahtjeva od budvanskog Vodovoda da bez odlaganja stvore pretpostavke i da otvore poseban račun za naplatu usluga odvođenja otpadnih voda.

"Novac koji se od potrošača naplati po tom osnovu mora biti iskorišten isključivo za funkcionisanje sistema za tretman i prečišćavanje otpadnih voda", piše u dokumentu.

Setom mjera, Skupština Opštine Budva nalaže menadžmentu "Otpadne vode" da realizuje sljedeće zadatke:

a) identifikacija problema i nedostataka, dakle pozicija navedenih u Izvještajima Dr.
DUHOVNIK d.o.o.;
b) izrada projekata za otklanjanje problema i nedostataka;
c) nabavka elemenata, montaža, testiranje opreme;
d) zapisnik o ugradnji elemenata po projektu, testiranje i prilaganje rezultata testova;
e) obračun radova, potvrđen i potpisan od strane Nadzora;
f) Komisijski potvrdeno rješavanje problema (Predstavnici WTE, predstavnici Opštine,
ovlaščeni predstavnici "Otpadne vode" -Budva d.o.o.);

Dodaje se, da je menadžment preduzeća "Otpadne vode" u obvezi da dostavi sve troškove angažmana stručnih lica i specijalizovanih kompanija koje će raditi na otklanjanju tehnoloških i svih ostalih nedostataka i na usavršavanju objekta - Postrojenja.

"Neophodno je dostaviti sve procjene troškova operativnnog održavanja, spisak svih dobavljača i ostale relevantne dokumentacije. Izvještaj mora da bude svaki mjesac predat Odboru direktora. Odbor direktora mora na šest mjeseci ili po potrebi predložiti Skupštini opštine Budva Izvještaj o radu. Skupština mora da dobija Izvještaje dok se ne razriješi problem sa WTE-om i otplaćivanjem kredita", ističe se u dokumentu.

Firma "Otpadne vode" u obavezi je i da hitno izradi Program rada preduzeća u smislu priprema za ovogodišnju ljetnu sezonu, uz poseban osvrt na otklanjanje nedostataka pobrojanih u Izvještajima firme "Dr. Duhovnik".

"U cilju realizacije ovog Zaključka, predlaže se da predsjednik Opštine i nadležni organi lokalne uprave u punom kapacitetu preduzmu sve neophodne radnje", zaključuje se u predložnom setu operativnih mjera.