DOO“Vodovod i kanalizacija“ Budva oglašava Javni poziv za prikupljanje ponuda - po treći put za prodaju polovnih motornih vozila

DOO ,,Vodovod i kanalizacija” Budva

Br. 01-3490/1 od 19.05.2023. godine Budva

DOO,,Vodovod i kanalizacija” Budva na osnovu čl. 40. Zakona o državnoj imovini CG (,,Sl.list CG” br. 21/09 i br. 40/11) a u skladu sa čl. 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (,,Sl.list CG” br.44/10),  Odluke Odbora Direktora Društva br. 01-7680/1 od 25.10.2021. godine, kao i Izvještaja o stručnoj procjeni upotrebljavanih i oštećenih vozila  br. 01-4524/3 od 23.07.2021. godine  oglašava:

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - po treći put

Za prodaju polovnih motornih vozila

Predmet prodaje su:

1.      Putničko motorno vozilo marke   ,,ZASTAVA YUGO TEMPO 1.1”  registarske oznake  BD-AE681( istekla registracija ) snage motora 40.50 KW, radna zapremina 1116cm3 br.šasije VX1145A0001051032,godina proizvodnje 1997. i pređena kilometraža-ne može se utvrditi zbog neispravnosti kontrolne table, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 170,00 eura.Vozilo nije u voznom stanju.

2.      Putničko motorno vozilo marke   ,,ZASTAVA IVECO RIVAL 35.8”  registarske oznake  BD-CG129( istekla registracija ) snage motora 60 KW, radna zapremina 2499cm3 br.šasije ZCFC356010Z-011744,godina proizvodnje 1997. i pređena kilometraža-328608, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 453,20 eura.Vozilo nije u voznom stanju.

3.      Putničko motorno vozilo marke ,,VOLKSWAGEN GOLF” registarske oznake              BD-CG118 ( istekla registracija ) snage motora 40 KW, radna zapremina 1263cm3, br.šasije WVWZZZ1GZKW560695, godina proizvodnje 1989.i pređena kilometraža-202987, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 236,00eura. Vozilo nije u voznom stanju.

4.      Putničko motorno vozilo marke   ,,ZASTAVA KORAL 1.1”  registarske oznake                     BD-CG121 ( istekla registracija ) snage motora 40.40 KW, radna zapremina 1116cm3 br.šasije VX1145A0001071553,godina proizvodnje 2003. i pređena kilometraža-132758, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 164,20 eura.Vozilo nije u voznom stanju.

5.      Putničko motorno vozilo marke   ,,ZASTAVA KORAL 1.1”  registarske oznake                     BD-CG111 ( istekla registracija ) snage motora 40.50 KW, radna zapremina 1116cm3 br.šasije VX1145A0001087781,godina proizvodnje 2004. i pređena kilometraža-130009, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 186,00 eura.Vozilo nije u voznom stanju.

6.      Putničko-terensko motorno vozilo marke   ,,LADA NIVA 1.7 4x4”  registarske oznake                     BD-CG057 ( istekla registracija ) snage motora 59 KW, radna zapremina 1689cm3 br.šasije XTA21213041754519,godina proizvodnje 2004. i pređena kilometraža-ne može se utvrditi zbog neispravnosti kilometer sata, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 210,20 eura.Vozilo nije u voznom stanju.

7.      Putničko-terensko motorno vozilo marke   ,,LADA NIVA 1.7 4x4”  registarske oznake                     BD-CG131 ( istekla registracija ) snage motora 59 KW, radna zapremina 1689cm3 br.šasije XTA21213051770768,godina proizvodnje 2005. i pređena kilometraža-173157, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 230,40 eura.Vozilo nije u voznom stanju.

8.      Putničko-terensko motorno vozilo marke   ,,LADA NIVA 1.7 4x4”  registarske oznake                     BD-CG063 ( istekla registracija ) snage motora 59 KW, radna zapremina 1689cm3 br.šasije XTA21213051770679,godina proizvodnje 2005. i pređena kilometraža-74028, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 210,40 eura.Vozilo nije u voznom stanju.

9.      Putničko motorno vozilo marke   ,,ZASTAVA SKALA 1.1 POLI LC”  registarske oznake BD-CG144 ( istekla registracija ) snage motora 43 KW, radna zapremina 1116cm3 br.šasije VX1128A0001302427,godina proizvodnje 2005. i pređena kilometraža-76500, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 188,40 eura.Vozilo nije u voznom stanju.

10.  Putničko motorno vozilo marke   ,,ZASTAVA SKALA 1.1 POLI LC”  registarske oznake BD-CG086 ( istekla registracija ) snage motora 43 KW, radna zapremina 885cm3 br.šasije VX1128A0001302519,godina proizvodnje 2005. i pređena kilometraža-ne može se utvrditi zbog neispravnosti kilometer sata, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 190,20 eura.Vozilo nije u voznom stanju. 

11.  Putničko-terensko motorno vozilo marke   ,,LADA NIVA 1.7 4x4”  registarske oznake                     BD-CG076 ( istekla registracija ) snage motora 59 KW, radna zapremina 1689cm3 br.šasije XTA21214051776839,godina proizvodnje 2005. i pređena kilometraža-119907, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 230,40 eura.Vozilo nije u voznom stanju. 

12.  Teretno motorno vozilo marke   ,,MERCEDES BENZ B 809 D.K”  registarske oznake                     BD-CG063 ( istekla registracija ) snage motora 66 KW, radna zapremina 3972cm3 br.šasije WDB6700421P180151,godina proizvodnje 1991. i pređena kilometraža-323787, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 2.121,30 eura.Vozilo nije u voznom stanju.

13.  Putničko motorno vozilo marke   ,,ZASTAVA KORAL 1.1 IN”  registarske oznake                     BD-CG046 ( istekla registracija ) snage motora 40.50 KW, radna zapremina 1116cm3 br.šasije VX1145A0001099578,godina proizvodnje 2005. i pređena kilometraža-ne može se utvrditi zbog neispravnosti kilometar sata, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 172,10 eura.Vozilo nije u voznom stanju.

14.  Putničko motorno vozilo marke   ,,FIAT STILO 1.9 JTD”  registarske oznake                     BD-CG035 ( istekla registracija ) snage motora 85 KW, radna zapremina 1910cm3 br.šasije ZFA19200000354332,godina proizvodnje 2003. i pređena kilometraža-ne može se utvrditi zbog neispravnosti kilometer sata, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 347,00 eura.Vozilo nije u voznom stanju.

15.  Putničko motorno vozilo marke   ,,VOLKSWAGEN POLO 1.4”  registarske oznake                     BD-CG067 ( istekla registracija ) snage motora 44 KW, radna zapremina 1390cm3 br.šasije WVWZZZ6KZXR502255,godina proizvodnje 1998. i pređena kilometraža-ne može se utvrditi zbog neispravnosti kilometar sata, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 247,60 eura.Vozilo nije u voznom stanju.

16.  Putničko motorno vozilo marke   ,,MERCEDES BENZ B200 CDI”  registarske oznake                     BD-CG098 ( istekla registracija ) snage motora 103 KW, radna zapremina 1991cm3 br.šasije WDD245081J105186,godina proizvodnje 2006. i pređena kilometraža-287590, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 1.713,00 eura.Vozilo nije u voznom stanju.

17.  Putničko motorno vozilo marke   ,,VOLKSWAGEN GOLF III 1.4”  registarske oznake                     BD-CG134 ( istekla registracija ) snage motora 40 KW, radna zapremina 1391cm3 br.šasije WVWZZZ1HZPP426090,godina proizvodnje 1993. i pređena kilometraža-ne može se utvrditi zbog neispravnosti kilometer sata, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 239,40 eura.Vozilo nije u voznom stanju.

18.  Putničko motorno vozilo marke   ,,VOLKSWAGEN GOLF III”  registarske oznake                     BD-AG116 ( istekla registracija ) snage motora 40 KW, radna zapremina 1391cm3 br.šasije WVWZZZ1HZPP339816,godina proizvodnje 1993. i pređena kilometraža-ne može se utvrditi zbog neispravnosti kilometer sata, sa procjenjenom vrijednošću-odnosno početnom cijenom od 179,40 eura.Vozilo nije u voznom stanju. 

Početne cijene ne sadrže PDV. Vozila se mogu vidjeti na parking placu DOO ,,Vodovod i kanalizacija” Budva u naselju Vještica.

Vozila se prodaju u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Ponudu dostaviti :

-u zapečaćenoj koverti na adresu DOO ,,Vodovod i kanalizacija” Budva. Trg sunca br. 1, 85310 Budva sa naznakom

-,, Ponuda za javni poziv za prodaju polovnih motornih vozila - po drugi put” ,

-,,NE OTVARAJ prije zvaničnog  javnog otvaranja ponuda”.

Na koverti moraju biti naznačeni i osnovni podaci o ponuđaču.

Ponuda za nadmetanje treba da sadrži:

      -redni broj i registarsku tablicu vozila za koje je ponuđač zainteresovan.

      -ponuđenu cijenu izraženu u eurima.

      -tačan naziv, adresu, broj telefona ponuđača i

      -dokaz o uredno uplaćenom depozitu

            Krajnji rok za podnošenje ponuda je 30.05.2023. godine kada će se i obaviti otvaranje ponuda u prostorijama DOO ,,Vodovod i kanalizacija” Budva sa početkom u 10 časova.

            Otvaranje ponuda će sprovesti Komisija za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava- polovnih vozila.

            Pravo učešća na imaju fizička i pravna lica koja uplate 10% početne cijene na žiro račun DOO ,,Vodovod i kanalizacija” Budva 510-8068-86 kod CKB ( uz napomenu za uplatu depozita za učešće na Javnom pozivu za dostavljanje ponuda – po treći put)  ili na blagajni Društva.

Kontakt osoba i lice zaduženo za prijem ponuda :

Banović Tihomir  mob.tel 069/027947    

                           tel 033/403-484