21-08-2020

Crna Gora kupuje brod i obnavlja liniju Bar – Bari

Crna Gora je odlučna da obnovi liniju Bar-Bari, koja je ukinuta 2016. godine, pri čemu je na jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projeka u pomorskom saobraćaju nabavka RO-RO putničkog broda koji bi saobraćao od Bara do Barija, pišu Dnevne novine.Tako bi, kako navodi list, Crna Gora obnovila brodsku liniju, koju sada održava hrvatska Jadrolinija.

Brodska linija sa Italijom počela je da radi 18. juna 1965. godine i od tada je, osim za vrijeme sankcija, redovno funkcionisala. Ipak, prije četiri godine Crna Gora je ostala bez broda Sveti Stefan II kojem je klasifikaciona kuća Biro Veritas oduzela klasu. Liniju je preuzela Hrvatska, čija Jadrolinija prevozi putnike na relaciji Bar-Dubrovnik-Bari.

Međutim, kako je navedeno u Strategiji razvoja pomorske privrede za period od ove do 2030. godine, Crna Gora planira da nabavi novi putnički brod. Kupovina bi trebala da bude realizovana u 2022. godini.

“Strategija razvoja pomorske privrede predviđa podršku koja se odnosi na nabavku RO-RO putničkog broda u cilju obavljanja međunarodnog pomorskog saobraćaja i nesmetanog linijskog prevoza robe i putnika između Crne Gore i drugih zemalja regiona od domaćih brodara. Predmetna aktivnost predviđena je Akcionim planom i njena dinamika podrazumijeva realizaciju u 2022. godini”, objašnjeno je u strategiji.

U strategiji su navedene specifične mjere usmjerene na infrastukturu, organizaciju i operacije. Kao prvi cilj usmjeren na infrastrukturni razvoj je navedeno obnavljanje stalne po morske linije Bar-Bari-Bar. Zatim, unapređenje povezanosti Luke Bar.

“Neophodno je povećati tokove tereta, poboljšati konkurentnost luke, potpunu valorizaciju kapaciteta luke. Zatim unapređenje željezničkih priključaka sa lukom Bar i proširenje gatova u luci”, navofdi se u strategiji.

Kako se dodaje, neophodna je i rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture pomorskog saobraćaja, koja bi podrazumijevala bolju iskorišćenost sadašnje saobraćajne infrastrukture.

“Razvoj lučkog područja luke Bar podrazumijevaće povećanje pretovara generalnog tereta i kontejnera dobijanjem statusa pretovarne luke – transshipment port, kao i proširenje kapaciteta za pretovar i skladištenje suvih rasutih tereta na sjevernoj padini brda Volujica i povećanje pretovara tečnih i rasutih tereta”, objašnjeno je u strategiji.

Potrebno je i ojačati kreiranje efikasnog integrisanog sistema prevoza kroz intermodalnost – stvaranje povoljnih uslova za intermodalni i kombinovani prevoz i logistiku, privlačenje investicija, smanjenje troškova logistike. To podrazumijeva uspostavlja nje intermodalnih stanica u Podgorici i Bijelom Polju.

“Primijeniti i ITS tehnologiju u sektoru drumskog, željezničkog i pomorskog saobraćaja, što znači unaprijeđene usluge za korisnike i putnike. Takođe, okončati aktivnosti na realizaciji sistema za nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem (VTMIS)”, dodaje se u strategiji.

Takođe, prepoznata je potreba uvođenja novih izvora finansiranja i kompanija na tržište, dominatno kroz neki oblik koncesija, kao i ostvarivanje efikasnosti u operacijama, troškovima održavanja i raspodjeli budžeta u cilju promovisanja ekološki prihvatljivijih projekata u oblasti saobraćaja.