05-09-2021

Crnogorska preduzeća u gubitku od 340 miliona

Crnogorska preduzeća su prošlu godinu završila sa gubitkom od 339,36 miliona eura, dok su godinu ranije bila u plusu od 321,6 miliona eura, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).


Foto: MINA

Do ovih podataka je vrhovna monetarna institucija došla obradom godišnjih finansijskih izvještaja koje je privredni sektor dostavio Upravi prihoda i carina zaključno sa 23. junom ove godine.

”Preliminarni kumulativni podaci dobijeni agregiranjem podataka iz iskaza o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha) za 2020. godinu, pokazuju da je crnogorska privreda u toj godini zabilježila negativan neto sveobuhvatni rezultat (gubitak) u iznosu od 339,36 miliona eura, dok je u 2019.godini ostvaren pozitivan neto sveobuhvatni rezultat (dobit) u iznosu od 321,60 miliona eura”, kazali su iz CBCG.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 8,5 milijardi eura, što je za 15,7 odsto manje nego u 2019. godini kada su bili 10,1 milijardu eura, dok su ukupni rashodi bili 8,8 milijardi eura, odnosno 10,1 odsto manje nego u 2019. godini (9,8 milijardi eura).

Analiza CBCG je pokazala da je najbolje poslovao sektor trgovine koji je bio u plusu 83,35 miliona eura, dok je najveći gubitak imao sektor nekretnina koji je bio u minusu od 281,88 miliona.

Iz CBCG su objasnili da sektorska analiza pokazuje da je pozitivan neto rezultat u 2020. godini ostvaren kod sektora- vađenje rude i kamena (7,79 miliona eura), prerađivačka industrija (37,04 miliona eura), snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (33,89 miliona eura), trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala (83,35 miliona eura), informisanje i komunikacije (28,23 miliona eura), stručne, naučne i tehničke djelatnosti (46,92 miliona eura), državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje (0,56 miliona eura) i obrazovanje (0,83 miliona eura).

”Negativan neto sveobuhvatni rezultat bilježe sektori - poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (-20,01 milion eura), snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i sl.aktivnosti (-3,14 miliona eura), građevinarstvo (-72,36 miliona eura), saobraćaj i skladištenje (-0,33 miliona eura), usluge smještaja i ishrane (-176,74 miliona eura), finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja (-13,40 miliona eura), poslovanje nekretninama (-281,88 milona eura), administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (-0,66 miliona eura), zdravstvena i socijalna zaštita (-3,44 miliona eura), umjetnost, zabava i rekreacija (-5,81 milion eura), ostale uslužne djelatnosti (-0,06 miliona eura), djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela (-0,14 miliona eura) i djelatnost domaćinstva kao poslodavca, djelatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe (-1,3 hiljade eura)”, naveli su iz CBCG.

Pošto je ukupan broj preuzetih finansijskih izvještaja, kao i ranijih godina, manji u odnosu na ukupan broj privrednih subjekata registrovanih u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) obveznika za dostavljanje tih izvještaja, podaci koji su obrađeni se mogu smatrati samo uslovno reprezentativnim za crnogorsku ekonomiju.


Izvor: Vijesti