04-08-2016

Niže cijene vode u Budvi

Na sjednici Odbora direktora odražnoj 30.06.2016. godine usvojena je nova Odluka o naknadama za pružanje komunalnih uslugama i korišćenje i održavanje mreže. Odluka je usvojena na poslednjem skupštinskom zasijedanju održanom 25.07.2016. godine.

Niže cijene vode u Budvi | Radio Televizija Budva

Prema novoutvrđenom cjenovniku usluga za građane koji su priključeni na uređaj za prečišćavanje otpadnih voda sa 1,55 €/m³ bez PDV-a smanjuje se na 1,48 €/m³ bez PDV-a.

Cijena vode i kanalizacije za građane koji nisu priključeni na pomenuti sistem sa 1,26 €/m³ bez PDV-a smanjuje se na 1,19 €/m³ bez PDV-a.

Cijena vode i kanalizacije za privredna lica koja su priključena na uređaj za prečišćavanje sa 3,10 €/m³ bez PDV-a smanjuje se na 2,96 €/m³ bez PDV-a.

Cijena vode i kanalizacije za privredna lica koja nisu priključena na sistem za prečišćavanje sa 2,52 €/m³ bez PDV-a smanjuje se na 2,38 €/m³ bez PDV-a.

Cijena naknade za korišćenje i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže sa 6,80 €/m³ smanjuje se na 3,05 €/m³ bez PDV-a.

Usvojeni cjenovnik biće primjenjivan od 01.08.2016. godine, tako da će se nivelacija u cijenama odraziti na avgustovski račun za usluge, koji će potrošačima biti isporučivan u septembru.

"Najnoviji cjenovnik umnogome bi bio i još povoljniji da cijene glavnog distributera vode “Regionalnog vodovoda” u ferburaru ove godine nijesu promijenjene i povećane za oko 28 % u odnosu na prethodni period", kazao je izvršni direktor doo "Vodovod i kanalizacija" Budva, Milenko Medigović, na danas održanoj konferenciji za medije.

Smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu – Jedan od strateških zadataka Društva je smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu koji su iznosili oko 60 %. Osim IPA projekta započetog u septembru 2015. godine – čiji se rezultati očekuju, po završetku istog naredne godine, Sektor za planiranje i razvoj, Tehnički te Sektor prodaje u Društvu, početkom godine počeli su ozbiljne aktivnosti na lociranju i otklanjanju curenja u mreži koji za krajnji cilj imaju rješavanje gubitaka. U odnosu na početak 2016. procenat smanjenja gubitaka iznosi 5%, što je početak naših daljih – veoma ozbiljnih aktivnosti na otklanjanju istih, kazao je on.

Problem gubitaka bio je usmjeren u dva pravca – smanjenje tehničkih gubitaka i otklanjanje nelegalnih priključaka.

Dok su pomenute aktivnosti trajale, uspješno je otklonjeno 11 kvarova na primarnoj i 144 kvara na sekundarnoj i tercijalnoj mreži.

Rješavanjem ovih problema, prema procjenama Tehničkog sektora Društva, spriječeno je značajno isticanje vode iz sistema i to u: aprilu - 5.206 m3, maju - 4.854 m3 i junu - 3.808 m. Još neke od aktivnosti koje se odnose na sistem svakodnevnog održavanja, dovele su do smanjenje gubitaka u mreži:
-prespajanja novoizgradjenih cjevovoda
-ukidanje starih cjevovoda
-ugradnja novih ventila

"U cilju smanjenja gubitaka u sistemu preduzete su i odredjene aktivnosti na ukidanju bespravnih priključaka. Procesuirano je i ukinuto ukupno 18. Kada je riječ o problematiki gubitaka, ne možemo zaobići ni komercijalne gubitke. Kada govorimo o komercijalnim gubicima, možemo saopštiti da stepen gubitaka nije zanemarljiv. U skladu sa takvom situacijom pristupili smo rješavanju problema navedenih gubitaka i to: rješavanjem spornih predmeta (zamjena vodomjera), rigoroznim kaznenim mjerama u slučaju zloupotrebe mjernog mjesta, bržom i efikasnijom zamjenom vodomjera kako na terenu tako i u softveru, sistematskom zamjenom i otklanjanjem dotrajalih vodomjera sa isteklim žigovima i oštećenim plombama, svakodnevnim obilascima potrošača i provjerama nepravilnosti na terenu od strane odjeljenja kontrola mreže, unapredjenjem samog softvera kako bi se administrativni dio poslova obavljao efikasnije i preciznije. Iskreno vjerujemo da ćemo i u narednom periodu sprovođenjem navedenih aktivnosti uspjeti detektovati mnogo više curenja na mreži i procenat od početnih 5 % znatno uvećati u bliskoj budućnosti", kazao je Medigović.

"Kada je u pitanju naplata potraživanja, za prvih šest mjeseci 2016. godine fakturisali smo za 11 % veću količinu vode u odnosu na prethodnu godinu. Takođe, u istom smo proecentu više naplatili vode za isti period u odosu na 2015. godinu. Za period januar - jun 2016. godine naplaćeno je 2.933.069,13 €. Od privrednih lica – 1.079.906,25 € a od fizičkih lica – 1.853.162,28 €. U mjesecu junu ukupan prihod od naplaćene vode iznosio je: 685.301,84 €. Od privrednih lica – 252.468,58 € a od fizičkih 432.833,26 €. Ne možemo detaljnije govoriti o uporednim podacima kada je naplata vode u pitanju, jer su cijene usluga u istom periodu prošle godine bile znatno povećane u odnosu na isti period ove godine", rekao je Medigović na konferenciji za medije.

Kako je kazao, prošlogodišnja ljetnja sezona u znatnome je bila u nekoliko navrata ometana čestim nestašicama, koje, iako nijesu bile dugotrajne ipak su ometale turističku sezonu. Do njih je dolazilo usled učestalih hidroudara u cijevima.

"Ove godine, nijesmo se srijetali sa sličnim pojavama, tako da možemo konstatovati da je snabdjevanje potrošača vodom uglavnom na zadovoljavajućem nivou. Jedini problem do sada zabilježen, je 24-satno nestajanje vode usled problema sa el.napajanjem, koje je glavni distibuter „Regionalni vodovod“ imao sredinom juna ove godine, na izvorištu „Bolje sestre“. Zbog tog problema ni lokalni „Vodovod“ nije mogao redovno isporučivati vodu potrošima.

Na poboljšanje snabdjevanja u Budvi, značajno utiče i novopostavljeni cjevovod na lokalitetu „Zavala“ - prečnika 500 mm, koji je dodatno pospješio snabdijevanje gradskog jezgra Budve vodom.

Kanalizacioni sistem takođe dobro funkcioniše. Na svim kanalizacionim crpnim postrojenjima uvedeno je 24-satno dežurstvo, tako da se maksimalno prati rad tih postrojenja. Uspješno su realizovani i - sanacija pumpne stanice „Lazaret“ kao i problem u funkcionisanju crpne stanice u Petrovcu tako da sada više nemamo prozivke u vezi sa tim pitanjima, koja su bila veoma učestale posebno sredinom prošlogodišnje turističke sezone", zaključio je Medigović.