28-05-2020

Objavljen Izvještaj o imovini u javnom vlasništvu na teritoriji Opštine Budva

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević po prvi put je objavio Izvještaj o imovini u javnom vlasništvu na teritoriji Opštine Budva. Izvještaj je baziran na podacima dobijenim od Uprave za nekretnine Crne Gore a koji se odnose na podatke o parcelama, objektima i njihovim vlasnicima od 31. 12. 2019.godine, kao i prostornim, grafičkim podacima iz februara 2020. godine.U pitanju je praksa koja do sada nije postojala.

Izvještaj o imovini u javnom vlasništvu sadrži i izvještaj o imovini Opštine Budva. Imovina Opštine Budva se ne može posebno iskazati zbog statusa subjekta nosioca prava, odnosno zbog imovine koja je upisana na više različitih subjekata čiji je osnivač Opština Budva ili je Opština Budva pravni sledbenik imovine nosioca prava koji više ne postoji, kao i zbog toga što imovina Opštine Budva nije izdvojena iz imovine Republike Crne Gore ili njenih organa.

U Izvještaju o imovini u javnom vlasništvu je prikazana i imovina javnih preduzeća čiji je jedini osnivač Opština Budva, iako neki od njih formalno pravno ne postoje. Prikazana je i imovina subjekata koji nemaju status pravnog lica, imovina javnih preduzeća, ustanova, zavoda, direkcija, ministarstava i drugih subjekata čji je osnivač država Crna Gora ili neki njeni organi.

Imovina Opštine Budva koja se nalazi u drugim opštinama nije posebno navedena u Izvještaju, a u pitanju su: Podgorica, LN 5754 KO Podgorica III; Herceg Novi, LN 1004 KO Baošići; Cetine, LN 857 KO Ljubotinj1; Kotor, LN 59,70,259,271,294,299 KO Glavati i LN 270 KO Kubasi; Bar, LN 2062 KO Novi Bar.

Imovina Opštine Kotor i Glavnog grada Podgorice, koja se nalazi na teritoriji Opštine Budva je takođe prezentovana u izvještaju. U izvještaju je prezentovana i imovina nepoznatih vlasnika.

Geo informacioni sistem

Grafički prikaz Izvještaja se nalazi na adresi www.budva.me/gis

Navedeni grafički prikaz predstavlja presjek stanja na dan 31. 12. 2019.godine, prema dostavljenim podacima iz Uprave za nekretnine Crne Gore i čini ga prikaz katastarskih parcela, objekata i posebnih djelova objekta u javnom vlasništvu.

Crvenom bojom su označene katastarske parcele, dok su žutom bojom su označeni objekti ili posebni djelovi objekta koji su po opisu prava javno vlasništvo u svojini, susvojini, korišćenju, sukorišćenju, raspolaganju ili upravljanju.

Nosioci prava u javnom vlasnišvu su država, opština, njihovi organi, ministarstva, direkcije, druge institucije ili privredna društva čiji je osnivač država ili opština. U GIS-u je prikazana i imovina nepoznatih vlasnika.