14-02-2024

„Bauo“: Javni poziv za izradu publikacije-analize potencijala za angažovanje mladih na tržištu rada iz oblasti kulture

NVO Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru, u partnerstvu sa Centrom za proučavanje i zaštitu kulturnog nasljeđa Crne Gore iz Budve, tokom 2023. i 2024. godine implementira projekat „Znanje je COOLtura! Povećanje stručnih kompetencija mladih u kulturi“, podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2).


Foto: NVO „Bauo“

ReLOaD2 finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa četrnaest lokalnih samouprava u Crnoj Gori, među kojima su Budva, Kotor i Herceg Novi, čineći klaster „Coastal Mates“.

Opšti cilj projekta odnosi se na povećanje stepena zapošljivosti mladih u sektoru kulture, a podrazumijeva osnaživanje mladih kako za posao kod poslodavca, tako i da pokrenu sopstvene biznise kroz
samozapošljavanje. Specifični cilj projekta podrazumijeva unaprjeđenje stručnih kompetencija neophodnih za povećanje zapošljivosti mladih u sektoru kulture. Realizacijom ovog projekta će budvanska, kotorska i hercegnovska omladina zainteresovana za kulturu (ili već aktivna u njoj kao mladi profesionalci) biti osnažena kompetencijama za uvećanje zapošljivosti u kulturi, ali i šire od toga, čime će lakše i brže pronaći poslodavca i donatora koji su im potrebni za realizaciju svojih ideja.

Kako bi se projekat implementirao, neophodno je da se realizuje jedna od ključnih projektnih aktivnosti – izrada analize potencijala za angažovanje mladih na tržištu rada iz oblasti kulture u periodu od dva mjeseca.

S tim u vezi, Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ otvara javni poziv za 1 eksperta/kinju koja će sarađivati na izradi analize-publikacije, u koautorskom timu, zajedno sa koordinatorom projekta i predstavnicom partnerske organizacije.

OPIS POSLA

Predmet usluge podrazumijeva stručnu saradnju na istraživanju i pisanju dokumenta koji će kasnije biti objavljen u štampanom i elektronskom formatu kao posebna publikacija-analiza nekomercijalnog karaktera o potencijalima za angažovanje mladih na tržištu rada iz oblasti kulture.

U analizi treba da bude mapirano više desetina postojećih poslodavaca koji se, u cjelosti ili djelimično, bave kulturom (stvaralaštvo, kulturna baština, kulturne i kreativne industrije i sl.), a posluju na teritoriji opštine Budva: lokalna samouprava, javne ustanove kulture, mediji, sektor prosvjete, privredni sektor, civilni sektor...

U ovoj analizi svaki od potencijalnih poslodavaca treba da bude opisan u sažetoj formi, kako bi čitalac/teljka u stekao osnovne informacije koje su mu/joj relevantne (naziv poslodavca, adresa, kontakt podaci, kratak opis djelokruga rada, jedna ilustracija – npr. logo ili fotografija objekta u kojem posluje, odnosno fotografija neke od prepoznatljivih aktivnosti).

Publikacija će sadržati i kraći uvodni tekst koji potpisuju koautori. Očekivani obim publikacije nakon preloma i dizajna iznosi oko 50 strana A5 formata, a svaki od mapiranih poslodavaca dobija po jednu stranicu (tekst + ilustracija).

Krajnji rok za dostavu rukopisa analize Društvu za kulturni razvoj „Bauo“ (drustvobauo@gmail.com), je 10. april 2024, nakon čega se vrši razmatranje i eventualno vraćanje teksta na dopunu, te, nakon finalnih korekcija, prihvatanje rukopisa i pristupanje daljem procesu pripreme za štampu.

U roku od 5 dana od prihvatanja finalne verzije rukopisa, naručilac posla će izvršiti isplatu honorara uplatom na žiro-račun, a na osnovu ugovora o djelu.

KO SE MOŽE PRIJAVITI

Na javni poziv za koautora/ku analize može se prijaviti lice koje ispunjava sljedeće uslove, odnosno koje:

- je punoljetni/a crnogorski/ka državljanin/ka,
- posjeduje diplomu minimum osnovnih fakultetskih studija,
- posjeduje iskustvo rada/saradnje na projektima, programima i/ili aktivnostima u domenu kulture,
- potpisuje iskustvo u pisanju, odnosno makar jednu objavljenu analizu, publikaciju, naučni ili stručni rad,
- nije u konfliktu interesa u odnosu na pravila ReLOaD Programa (da nije službenik/ca Opštine Budva, Opštine Kotor i/ili Opštine Herceg Novi ili lice usko povezano sa njima, da nije javni funkcioner/ka, direktor/ka, član/ica upravnog odbora ili drugih struktura opštinskog preduzeća tj. ustanove, da nije zaposleno u ustanovama, preduzećima i svim drugim pravnim subjektima finansiranim djelimično ili u potpunosti od strane ove tri lokalne samouprave).

KAKO SE PRIJAVITI

Svi zainteresovani prijave mogu dostaviti putem e-maila na adresu Društva za kulturni razvoj „Bauo“ (drustvobauo@gmail.com) do utorka, 20. februara 2024. godine, u 18.00h, a dokumentacija koja se u prilogu dostavlja je sljedeća:

- profesionalna biografija (CV),
- sken fakultetske diplome ili uvjerenja o doplomiranju,
- dokaz da osoba posjeduje iskustvo rada/saradnje na projektima, programima i/ili aktivnostima u domenu kulture,
- dokaz da osoba posjeduje iskustvo u pisanju, odnosno makar jednu objavljenu analizu, publikaciju, naučni ili stručni rad,
- nacrt koncepta i sadržaja publikacije, s popisom ključnih poslodavaca u domenu kulture na teritoriji opštine Budva i primjerom od minimum tri opisana poslodavca koji će biti predmet analize (sve ukupno – maksimum 3 strane teksta A4 formata),
- finansijska ponuda u bruto iznosu za autorski honorar.

KRITERIJUMI I PROCEDURE IZBORA

Kriterijumi za izbor su sljedeći:

- dosadašnje profesionalno iskustvo,
- kvalitet dostavljenog nacrta koncepra i sadržaja publikacije, s pratećim podacima,
- visina finansijske ponude.

U roku od dva dana od završetka javnog poziva, Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ obavijestiće putem e-maila lica čije su prijave prihvaćene, kako bi se pristupilo potpisivanju ugovora o djelu.

KONTAKT INFORMACIJE

Za eventualne dodatne informacije stojimo na raspolaganju putem e-mail adrese Društva za kulturni razvoj „Bauo“ (drustvobauo@gmail.com).