25-09-2023

Otvoren javni poziv za trenere/ice 10 obuka u okviru projekta "Znanje je COOLtura!"

NVU Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru poziva sve zainteresovane da se prijave na javni poziv za trenere/ice 10 obuka u okviru projekta "Znanje je COOLtura! Povećanje stručnih kompetencija mladih u kulturi". Javni poziv je otvoren do srijede, 4. oktobra 2023. godine.


Foto: NVU Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru

NVU Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru, u partnerstvu sa Centrom za proučavanje i zaštitu kulturnog nasljeđa Crne Gore iz Budve, tokom 2023. i 2024. godine implementira projekat „Znanje je COOLtura! Povećanje stručnih kompetencija mladih u kulturi“, podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2). ReLOaD2 finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa četrnaest lokalnih samouprava u Crnoj Gori, među kojima su Budva, Kotor i Herceg Novi, čineći klaster „Coastal Mates“.

"Opšti cilj projekta odnosi se na povećanje stepena zapošljivosti mladih u sektoru kulture, a podrazumijeva osnaživanje mladih kako za posao kod poslodavca, tako i da pokrenu sopstvene biznise kroz samozapošljavanje. Specifični cilj projekta podrazumijeva unaprjeđenje stručnih kompetencija neophodnih za povećanje zapošljivosti mladih u sektoru kulture. Realizacijom ovog projekta će budvanska, kotorska i hercegnovska omladina zainteresovana za kulturu (ili već aktivna u njoj kao mladi profesionalci) biti osnažena kompetencijama za uvećanje zapošljivosti u kulturi, ali i šire od toga, čime će lakše i brže pronaći poslodavca i donatora koji su im potrebni za realizaciju svojih ideja", navode iz NVU Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru

PROGRAM 10 OBUKA

Kako bi se projekat implementirao, neophodno je da se realizuje jedna od ključnih projektnih aktivnosti – program 10 dvodnevnih obuka u Budvi za po 10 mladih iz Budve, Kotora i Herceg Novog, u periodu oktobar 2023 – februar 2024. godine (dvije obuke mjesečno).

S tim u vezi, Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ otvara javni poziv za trenere/ice koji/e će držati 10 dvodnevnih obuka na sljedeće teme:

1. OD IDEJE DO PROJEKTA (Budva, prva polovina oktobra 2023), obuka o tome kako u moru ideja, inspiracija i mogućnosti odabrati onu najbolju koja se kasnije može pretočiti u dobar projekat ili biznis;
2. FINANSIRANJE PROJEKATA (Budva, druga polovina oktobara 2023), obuka o tome gdje i kako pronaći donatora, tj. finansijsku podršku da bi dobra ideja ugledala svjetlost dana;
3. PRIJAVLJIVANJE NA KONKURSE MINISTARSTAVA (Budva, prva polovina novembra 2023), obuka o procedurama i smjernicama kako napraviti što bolju projektnu prijavu za konkurse Ministarstva kulture i medija Crne Gore, kao i za konkurse drugih ministarstava;
4. PRIJAVLJIVANJE NA KONKURSE OPŠTINA (Budva, druga polovina novembra 2023), obuka o procedurama i smjernicama kako napraviti što bolju projektnu prijavu za konkurse i javne pozive Opštine Budva, Opštine Kotor i Opštine Herceg Novi;
85. BUDŽETIRANJE PROJEKATA (Budva, prva polovina decembra 2023), obuka o tome kako napraviti dobar, racionalan i održiv budžet za projekat;
6. POKRETANJE BIZNISA (Budva, sredina decembra 2023), obuka o tome kako sebe zaposliti i pokrenuti sopstvenu firmu, start-up i nevladinu organizaciju;
7. ORGANIZACIJA DOGAĐAJA (Budva, sredina januara 2024), obuka o tome na koji način se organizuju različiti kulturni, zabavni i drugi događaji;
8. PR & MARKETING (Budva, druga polovina januara 2023), obuka o tome kako osmisliti dobar marketing plan i implementirati ga na najbolji način sa ciljem promocije u javnosti;
9. OD CV-a DO POSLA (Budva, druga polovina februara 2023), obuka o tome kako napraviti dobar CV, aplicirati za posao i ostaviti najbolji utisak na intervjuu za posao;
10. POSLOVNA KOMUNIKACIJA (Budva, druga polovina februara 2023), obuka o obrascima ponašanja u radnom okruženju, ali i o emotivnoj inteligenciji i tome kako s manje stresa i nesporazuma komunicirati sa drugima.

OPIS POSLA

Predmet usluge podrazumijeva držanje obuke/a u Budvi u naznačenom periodu (uvijek tokom vikenda – subota i nedjelja) u okvirnom terminu od 10h do 18h, s pauzama za osvježenje i ručak. Obuka se drži za 10 mladih iz oblasti kulture, odnosno mladih koji žele da se profesionalno ostvare u oblasti kulture, a dolaze iz Budve, Kotora i Herceg Novog. Trenerima/cama će u Budvi biti obezbijeđeno jedno noćenje (subota) u hotelu, ishrana tokom subote (ručak, večera) i nedjelje (doručak, ručak), kao i osvježenje za vrijeme pauza.

Obuke se snimaju foto, audio i video opremom za potrebe dokumentovanja, kao i promocije projekta u javnosti (mediji, društvene mreže i sl.). Tokom dvodnevne obuke, trener/ica treba da, za potrebe snimanja promotivnih video-sadržaja, po obuci da kraću video izjavu (dva min) s ključnim porukama o temi koju obrađuje.

Nakon dvodnevne obuke (najkasnije u roku od sedam dana) trener/ica će održi jedan online sastanak u približnom trajanju od oko dva sata sa polaznicima/cama obuke, kako bi se rezimiralo naučeno, pružile dodatne smjernice za dalji rad itd.

U roku od tri dana od završetka online sastanka, trener/ica sastavlja i dostavlja kraći pisani izvještaj o realizovanoj obuci na e-mail adresu Društva za kulturni razvoj „Bauo“ (drustvobauo@gmail.com), nakon čega će mu/joj naručilac posla izvršiti isplatu honorara uplatom na žiro-račun, a na osnovu ugovora o djelu.


KO SE MOŽE PRIJAVITI
Na javni poziv za trenera/icu može se prijaviti lice koje ispunjava sljedeće uslove, odnosno koje:

- je punoljetni/a crnogorski/ka državljanin/ka;
- posjeduje diplomu minimum osnovnih fakultetskih studija;
- posjeduje radno iskustvo u držanju predavanja/obuka/seminara/itd. u oblasti obuke za koju aplicira;
- nije u konfliktu interesa u odnosu na pravila ReLOaD Programa (da nije službenik/ca Opštine Budva, Opštine Kotor i/ili Opštine Herceg Novi ili lice usko povezano sa njima, da nije javni funkcioner/ka, direktor/ka, član/ica upravnog odbora ili drugih struktura opštinskog preduzeća tj. ustanove, da nije zaposleno u ustanovama, preduzećima i svim drugim pravnim subjektima finansiranim djelimično ili u potpunosti od strane ove tri lokalne samouprave).


KAKO SE PRIJAVITI

Prijave se vrše putem e-maila na adresu Društva za kulturni razvoj „Bauo“ (drustvobauo@gmail.com) do srijede, 4. oktobra 2023. godine, a dokumentacija koja se u prilogu dostavlja je sljedeća:

- profesionalna biografija iz koje se vidi da je osoba iskusna u držanju obuka/predavanja/seminara/itd. i to u oblasti/oblastima za koju/e se prijavljuje;
sken fakultetske diplome;
- kratak nacrt rasporeda i sadržaja obuke tokom oba dana (maksimalno dvije strane);
- finansijska ponuda u bruto iznosu.

Lice može podnijeti prijavu za držanje više obuka, ali mogu biti prihvaćene najviše dvije.


KRITERIJUMI I PROCEDURE IZBORA

Kriterijumi za izbor trenera/ica su sljedeći:

- dosadašnje profesionalno iskustvo;
- kvalitet nacrta rasporeda i sadržaja obuke tokom oba dana;
- visina finansijske ponude.

U roku od dva dana od završetka javnog poziva, Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ obavijestiće putem e-maila lica čije su prijave prihvaćene, kako bi se pristupilo potpisivanju ugovora o djelu i bližem planiranju termina, rasporeda i sadržaja svih 10 obuka.


KONTAKT INFORMACIJE

Za eventualne dodatne informacije stojimo na raspolaganju posredstvom e-mail adrese Društva za kulturni razvoj „Bauo“ (drustvobauo@gmail.com).