22-03-2023

HG Budvanska rivijera o gradnji na plaži Mogren: Poslovni prostor ostaće u spratnosti u kojoj je i izgrađen

Iz Hotelske grupe “Budvanska rivijera” oglasili su se povodom navoda koji se odnose n agradnju na plaži Mogren 2, odgovarajući na novinarsko pitanje portala RTV Budva, vezano za izjavu sugrađanke Božene Jelušić koja je krajem prošle sedmice izjavila da smatra da je ova hotelska grupa glavni krivac za devastaciju plaže.


Izgled budućeg objekta, Foto: HG Budvanska rivijera

Iz “Budvanske rivijere” proslijedili su i saglasnost Ministarstva ekologije, prostornog, planiranja i urbanizma kojim je, kako su istakli, usvojen njihov zahtjev, kao i izjavu zakupca. Oba akta prenosimo u cjelosti, u integralnoj verziji u okviru ovog teksta.

Kako su naveli iz ove hotelske grupe u odgovoru na naše pitanje, prilikom obilaska terena na kome treba da se izgradi objekat, stručna lica su konstatovala da je neophodna i rekonstrukcija poslovnog prostora “Budvanske rivijere” koji, kako su napomenuli, datira još iz pedesetih godina prošlog vijeka.

"U skladu sa tim, prije početka radova na kat.parceli 2652 KO Budva, Hotelska grupa “Budvanska rivijera” je, zajedno sa zakupcem, zatražila i dobila sve neophodne saglasnosti. U Analizi statičke i seizmičke stabilnosti poslovnog objekta na plaži Mogren II, na lokaciji kat.par. br. 2452, KO Budva I, Budva, koji je uradio POP projekt DOO Podgorica, broj 04/1-3072 od dana 14.06.2022.godine konstatovano je sljedeće:

- armatura je toliko korodirala da je praktično prekinuta i nema nosivosti. Nosivost stubova je dovedena u pitanje.

- na temeljnoj konstrukciji je konstatovano oštećenje i degradacija uslijed dejstva morskih talasa i podzemnih voda. Na zidovima objekta su uočene pojave prslina i šupljina kao i urušavanje dijela kamenih zidova do nivoa prizemlja kao posljedica destrukcije temeljne konstrukcije i dejstva morskih talasa

- krovna i međuspratne konstrukcije su jako degradirane, do stanja neupotrebljivosti

- utvrđeno je klizanje kompletnog objekta prema moru od 70 cm do 1.30 metara i predloženo je da se postojeći objekat u potpunosti sruši", naveli su iz ove hotelske grupe.

Oni napominju da će poslovni prostor nakon adaptacije i rekonstrukcije ostati u osnovi, spratnosti kao i pogledu posebnih djelova isti kao i kada je izgrađen.

Dokaz za to je, kako ističu, rješenje Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma - Direktorat glavnog državnog arhitekte i razvoj arhitekture broj 09-332/23-1151/2 od 15.02.2023.godine, kojim je usvojen zahtjev “Budvanske rivijere” i „Gabbiano VS“ D.O.O. Budva za davanje saglasnosti na rekonstrukciju/obnovu plažnog bara sa restoranom na kat.parceli 2652 KO Budva u zahvatu planskog dokumenta Prostorni plan posebne namjene za Obalno područje Crne Gore ( Službeni list Crne Gore –opštinski propisi br.56/18), Opština Budva.

"U smislu arhitektonskog oblikovanja i materijalizacije objekata, sa osnovnim urbanističkim parametrima kao u Rješenju. Uz zahtjev ka Ministarstvu ekologije prostornog planiranja i urbanizma, dostavljeni su i Urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata u postojećim gabaritima, broj 06-332/22-1241/5 od 27.12.2022. godine, od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, List nepokretnosti, Izjava projektanta, Izjava ovlašćene geodetske organizacije, idejno rješenje..."

Uporedo sa rekonstrukcijom objekta ove hotelske grupe, u saradnji sa Opštinom Budva i župnikom katoličke crkve Svetog Ivana u Budvi don Filipom Janićem, pokrenuta je inicijativa da se obnovi i izgradi razrušena crkva Svetog Antona Padovanskog, sagrađena 1571. godine.

"Na ovaj način naše Društvo je zajedno sa Opštinom Budva prepoznalo javni interes koji će rekonstrukcijom i izgradnjom pomenute crkve konačno realizovati višedecenijsko obećanje čime će izgrađena crkva potvrditi i svoj istorijski značaj", kazali su iz HG Budvanska rivijera.

U odnosu na navode koji se tiču devastacije brda Spas i korišćenja puta od strane zakupca, iz “Budvanske rivijere” dostavljaju i izjavu izjavu zakupca.

"Ovjerenu pred notarom dana 20.03.2023. godine koju je dao pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću i kojom se obavezuje da će put vratiti u prvobitno stanje nakon završetka radova a najkasnije do sredine juna 2023. godine. U skladu sa tim, ukazujemo da je prilazni put već postojao na terenu, odnosno da su u julu 2009. godine uslijed velikog požara na brdu Spas prokrčene požarne staze. Prolaskom trase nisu narušene međe privatnih vlasnika a uglavnom se išlo putem gdje je postojalo nisko rastinje. Hotelska grupa Budvanska rivijera će nakon završetka radova zajedno sa zakupcem organizovati sadnju zelenila, maslina i drugih mediteranskih kultura koje priliče ovom lokalitetu."

Dokaz: Izjava zakupca povodom obnove crkve i objekta na lokalitetu plaža Mogren II od 20.03.2023.godine.

Kako su naveli, zajedno sa svojim zakupcem preduzeli su sve radnje da se planirani radovi izvode u skladu sa standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za ovu vrstu radova, a posebno u oblasti ekologije i zaštite životne sredine.

"U tom kontekstu, zakupac je investirao u nabavku najsavremenijih sistema za prečišćavanje septičkih otpada i separatore ulja tako da će otpadi iz budućeg objekta biti biološki ispravni i po najvišim standardima.

Uvjereni smo da ćemo nakon završetka radova svi biti ponosni na izgled budućeg objekta i obnovljenu crkvu te samim tim pružiti primjer uspješnog javno privatnog partnerstva u valorizaciji kulturnih dobara i zaštite životne sredine, te poboljšanja ukupne turističke ponude Hotelske grupe “Budvanska rivijera” i opštine Budva", zaključuju u odgovoru HG Budvanska rivijera.