16-06-2014

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinim organizacijama

Predsjednik Opštine raspisuje Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinim organizacijama za 2014. godinu.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinim organizacijama | Radio Televizija Budva

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava namijenjena nevladinim organizacijama u Budžetu Opštine Budva za 2014. godinu, a koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Budvi, u iznosu od 70.000 eura, a za podršku projektima nevladinih organizacija (60% od predmetne budžetske pozicije) i programima nevladinih organizacija sa posebnim statusom (40% od predmetne budžetske pozicije), koji se u potpunosti realizuju na teritoriji opštine Budva, i to u oblastima koje:

1. unaprijeđuju, afirmišu i pomažu transformaciju organa lokalne uprave i službi u savremene centre pružanja usluga građanima;
2. afirmišu programe i doprinose borbi protiv korupcije;
3. doprinose obrazovanju građana u oblasti participacije građana u procesu učestvovanja u radu organa Opštine i u oblasti demokratizacije društva;
4. doprinose obrazovanju građana u oblasti evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore, a posebno u segmentima koji će se odnositi na interese građana Budve;
5. afirmišu i doprinose razvoju i promociji ekonomskog potencijala (preduzetništvo, mali i srednji biznis, programi za nezaposlene, biznis ambijent, eko – projekti, zaštita potrošača, itd.) opštine i posebno valorizuju i daju doprinos promociji njenih turističkih potencijala;
6. afirmišu kulturne potencijale, tradiciju i kulturne posebnosti opštine;
7. doprinose očuvanju i unaprijeđenju životne sredine (posebno doprinose održavanju i razvoju zelenih površina u gradu; podizanju kulture stanovanja; itd.);
8. pomažu riješavanju problema u oblasti socijalne i dječije zaštite i brige o djeci i mladima; doprinose afirmaciji i promociji obrazovnih potencijala istih; doprinose pravilnom razvoju djece i omladine; itd.;
9. pomažu riješavanju problema u oblasti zaštite prava lica sa invaliditetom, pomoći starim licima i drugim oblicima zaštite; posebno promovišu programe penzionera; programe volontarizma u ovom segmentu; itd.;
10. doprinose poboljšanju kvaliteta života građana, posebno marginalizovanih i diskriminisanih grupa kroz rad na integrisanju istih, te rad na unaprijeđenju i promovisanju ljudskih i manjinska prava, vladavini prava i rodne ravnopravnosti i građanske senzitivnosti;
11. promovišu zdravlje i zdrave stilove života; podstiču natalitet, itd.;
12. afirmišu i doprinose unaprijeđenju programa borbe protiv bolesti zavisnosti;
13. afirmišu i promovišu programe u oblasti urbane kulture; naučnih dostignuća; informacione tehnoligije; umjetnosti, sporta;
14. afirmišu zaštitu životinja;
15. afirmišu i druge sadržaje koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Budva i podstiču građanski aktivizam.

Konkurs je objavljen dana 16.06.2014 godine na internet adresi Opštine Budva – www.budve.me /stara prezentacija (zajedno sa propisanim obrascima i Pravilima za za prijavu projekata/programa po Javnom konkursu), zatim na RTV Budva i na oglasnoj tabli Opštine Budva.

Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim oganizacijama, koju je obrazovao Predsjednik Opštine.
Komisija donosi Odluku o raspodijelu sredstava za projekate i/ili programe na osnovu pozitivnih i eliminatornih kriterijuma.

Radi postizanja jednakih uslova za sve učesnike Konkursa, kao i metodološkog postupka, propisan je Obrazac za prijavu projekta, koji se sastoji iz tri dijela i koji popunjavaju ovlašćeni službenik pisarnice (Obrazac – I dio), ovlašćeno lice iz nevladine organizacije (Obrazac br. 2.) i Komisija prilikom odlučivanja (Obrazac br. 3.), kao i forma Obrasca za projekat, koji su sastavni dio ovog Javnog Konkursa i predaju se na Pisarnici/ Građanskom birou ovlašćenom službeniku u zapačaćenoj koverti.

Uz Obrazac za prijavu na konkurs nevladina organizacija prilaže:
-dokaz da je nevladina organizacija registrovana u Crnoj Gori i da ima sjedište u opštini Budva;
-kratak opis nevladine organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima,
-projekat ili program sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava (na Obrascu za projekat),
-potvrda o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi ili adekvatan dokaz ukoliko organizacija nema obavezu predaje istih;
-izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da od drugog donatora nije dobila sredstva za realizaciju projekta /programa ili dio projekta/programa koji kandiduje, a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti po osnovu člana 244 Krivičnog zakona Crne Gore,
-izjavu olvašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da nevladina organizacija kandidovani projekat nije predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Opštine,
-Ukoliko nevladina organizacija u projektu koji kandiduje navede partnerstvo u realizaciji istog sa nekom drugom nevladinom organizcaijom, državnim organom ili preduzećem koje je osnovano ili/i u vlasništvu Države, opštinskim organom ili preduzećem koje je osnovano ili/i u vlasništvu Opštine, ili nekim drugim pravnim ili fizičkim licem potrebno je dostaviti kratak Sporazum o partnerstvu – nije propisan obrazac (primjer verzije dokumenta je dostupan na internet stranama Opštine Budva, www.budva.me / stara prezentacija);
-Potvrda od drugog donatora (ovjerena potpisom i pečatom) da je odobreno finansiranje dijela projekta – nije propisan obrazac;
-Tri štampane i jedna elektronska verzija projekta i programa na CD;
-Nevladina organizacija može podnijeti i drugu relevantnu dokumentaciju u skladu sa zahtjevom Javnog konkursa.

Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja Konkursa, registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Budvi.

Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio nedostajućih sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta/ programa i dužna je da to naznači.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu određuje 23.06.2014. godine kao “Dan otvorenih vrata” na kojem će informisati zainteresovane nevladine organizacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu, od 08 h do 15 h, u kancelariji broj 4.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 9 do 11 časova na telefon 033/451-743, ili na e-mail: [email protected] (posebno za dostavu elektronske forme obrazaca), a kontakt osoba je Žaklina Fuštić, kancelarija br. 4, Opština Budva.

Konkrus je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
IX Prijave sa potrebnom dokumentacijom po ovom Konkursu podnose se zaključno sa 16. 07. 2014. godine, do 14 časova, na Pisarnici ili putem pošte.

Kod predaje prijave putem pošte, servisnom dostavom (npr. DHL ili neki drugi servis dostave) mora se voditi računa o prispjeću dokumentacije do dana i sata krajnje dostave, utvrđenog ovim konkursom.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.