26-01-2018

Kazino Avala da plati pola miliona Bepler i Džejkobsonu

Kazino Avala moraće da plati Bepler i Džejkobsonu 372,4 hiljade eura plus zatezne kamate, čime će ukupan iznos dostići 500 hiljada, za utrošenu električnu energiju, vodu i klimatizaciju.

Kazino Avala da plati pola miliona Bepler i Džejkobsonu | Radio Televizija Budva

Kazino je godinama fakture uredno primao, a plaćao ih samo djelimično. Fir­ma Ka­zi­no Ava­la mo­ra­će da pla­ti još sko­ro po­la mi­li­o­na eura vla­sni­ku ho­te­la Ava­la fir­mi Be­pler i Džej­kob­son na­kon što je Pri­vred­ni sud do­nio no­vu pre­su­du pro­tiv njih, piše Dan.

To je če­tvr­ta pre­su­da u ko­rist Be­pler i Džej­kob­so­na u spo­ro­vi­ma ko­je ne­ko­li­ko go­di­na vo­di sa fir­mom Ka­zi­no Ava­la, na­kon što je kra­jem 2011. go­di­ne ras­ki­nuo ugo­vor sa Ka­zi­nom, a či­ji vla­sni­ci su na­sta­vi­li da ko­ri­ste nji­hov po­slov­ni pro­stor u okvi­ru ho­te­la.

Naj­no­vi­ja pre­su­da, ko­ju je do­nio su­di­ja Pri­vred­nog su­da Fa­ruk Mu­šo­vić, a u ko­ju je „Dan” imao uvid, oba­ve­zu­je Ka­zi­no da pla­ti 372,4 hi­lja­de eura vla­sni­ku ho­te­la.

Sa za­te­znim ka­ma­ta­ma ova su­ma će se po­ve­ća­ti na po­la mi­li­o­na eura.

Iz Be­ple­ra su, obra­zla­žu­ći tu­žbu, na­ve­li da su Ka­zi­nu is­po­sta­vlja­li fak­tu­re jer su oni i na­kon ras­ki­da bi­li u po­sje­du po­slov­nog pro­sto­ra ko­ji je bio pred­met za­ku­pa, te da je shod­no to­me bio du­žan da pla­ća vla­sni­ku ho­te­la tro­ško­ve po­tro­šnje elek­trič­ne ener­gi­je, uz ko­je su ob­ra­ču­na­ti tro­ško­vi po­tro­šnje vo­de, ka­na­li­za­ci­je i od­vo­da sme­ća.

Po­seb­no su uka­za­li na oba­ve­zu Ka­zi­na na pla­ća­nje na­kna­de na ime ko­ri­šće­nja uslu­ge kli­ma­ti­za­ci­je. U ve­zi sa tim na­po­me­nu­li su da je i na­kon do­sta­vlje­nih fak­tu­ra ka­zi­no ko­ri­stio po­slov­ni pro­stor, što, ka­ko su na­ve­li, uka­zu­je da je pri­hva­tio po­nu­đe­nu ci­je­nu za uslu­ge kli­ma­ti­za­ci­je od 500 eura dnev­no.

U pre­su­di pi­še da je vje­štak eko­nom­sko-fi­nan­sij­ske stru­ke Ha­mid Ša­bo­vić u na­la­zu i mi­šlje­nju utvr­dio da su sve spor­ne fak­tu­re ko­je je Be­pler is­po­sta­vio Ka­zi­nu Ava­la pri­mlje­ne, ovje­re­ne pot­pi­som i za­ve­de­ne, što pre­da­ju fak­tu­ra či­ni ured­nom. Utvr­dio je da ne­ma do­ka­za da je tu­že­ni pri­mlje­ne fak­tu­re re­kla­mi­rao tu­ži­o­cu, od­no­sno da je pri­go­vo­rio na njih, već ih je ured­no pri­mio i knji­žio u nji­ho­voj evi­den­ci­ji i po sva­koj od njih iz­vr­šio dje­li­mič­no pla­ća­nje. Vje­štak je utvr­dio da je ukup­ni ne­pla­će­ni iz­nos ka­zi­na pre­ma Be­ple­ru po fak­tu­ra­ma 372,4 hi­lja­de.

Sud je oci­je­nio i da su ospo­ra­va­nja iz­no­sa za kli­ma­ti­za­ci­ju ka­zi­na neo­sno­va­na i da se nji­ma po­ku­ša­la iz­bje­ći od­go­vor­nost, jer je ni­su pri­go­va­ra­li na po­nu­du na­kon što im je do­sta­vlje­na, već su na­sta­vi­li da ko­ri­ste po­slov­ni pro­stor.