06-03-2023

Pažnju će posvetiti pripremi nezaposlenih za zapošljavanje

Zavod za zapošljavanje će u ovoj godini posebnu pažnju posvetiti pripremi nezaposlenih osoba za zapošljavanje i uključivanje u programe aktivne politike zapošljavanja, dok će sa poslodavcima nastojati da ostvari što uspješniju saradnju.

Pažnju će posvetiti pripremi nezaposlenih za zapošljavanje | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

“S tim u vezi, savjetnici u biroima rada će intenzivirati sprovođenje stručnih tretmana koji se, prije svega, odnose na informisanje i savjetovanje radi povećanja zapošljivosti i zapošljavanja”, navodi se u Programu rada Zavoda za ovu godinu.

Navedeni stručni tretmani su usmjereni na prepoznavanje individualnih potreba i pružanje pomoći i podrške u sagledavanju trenutne situacije i predočavanju mogućnosti daljeg profesionalnog usavršavanja.

“Savjetnici će pružati stručnu pomoć nezaposlenim osobama i ostalim tražiocima zaposlenja, kako u izboru, traženju i prihvatanju zaposlenja, tako i motivisanju za sticanje znanja i vještina potrebnih za povećanje zapošljivosti i unapređenja profesionalnog razvoja, uključivanjem u neki od programa aktivne politike zapošljavanja za vrijeme dok se nalaze u evidenciji nezaposlenih”, objašnjeno je u dokumentu.

Kako bi što više osoba podstakli da iskažu zainteresovanost za uključivanje u programe, Zavod planira realizovanje motivacijskih savjetovanja, odnosno radionica, u kontinuitetu.

“Sve aktivnosti usmjerene na povećanje zapošljivosti definišu se individualnim planom zapošljavanja, a prate i koriguju, u skladu sa promjenama, kroz niz konsultacija koje će se realizovati u skladu sa dinamikom koju će definisati savjetnici”, rekli su iz Zavoda.

Planirano je unapređenje informatičke podrške koja se odnosi na rad sa nezaposlenim osobama, prije svega kroz uvođenje modela statističkog profilisanja i unapređenja individualnog plana zapošljavanja.

U skladu sa tim, planira se priprema metodologije i izrada uputstava za rad sa nezaposlenim osobama i ostalim tražiocima zaposlenja.

“Poseban akcenat će biti na planiranju, pripremi i realizaciji aktivnosti i mjera u vezi sa zapošljavanjem na poslovima sezonskog karaktera, kako bi priliku za rad na sezonskim poslovima dobio što veći broj osoba sa evidencije nezaposlenih”, precizira se u dokumentu.

Kada je u pitanju rad sa poslodavcima, Zavod će im pružati usluge koje se odnose na posredovanje pri zapošljavanju, radne posjete poslodavcima, anketiranje poslodavaca, pravna i tehnička pomoć prilikom zasnivanja radnog odnosa, a po potrebi i ustupanje prostora poslodavcima za obavljanje intervjua sa nezaposlenima.

Zavod će posebno posvetiti pažnju na motivisanje poslodavaca da povećaju broj zahtjeva za posredovanjem, kako bi priliku za rad na sezonskim poslovima dobio što veći broj osoba sa evidencije nezaposlenih.

U ovoj godini planira se nastavak aktivnosti vezanih za analize i istraživanja stanja i kretanja na tržištu rada, kao i pripreme analitičke i informatičke osnove za utvrđivanje politike zapošljavanja.

„U planu je i praćenje uticaja makro ekonomskih i demografskih kretanja na tržište rada, kao i analize ekonomskih, socijalnih i drugih kretanja i nihov uticaj na zaposlenost, zapošljavanje i nezaposlenost“, zaključuje se u dokumentu.