02-08-2016

Ponovna javna rasprava za izmjene i dopune DUP-a “Podkošljun”

Predsjednik opštine Budva, saglasno članu 42 i 43 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, Odlukom broj 001-3959/1 od 01.08.2016. godine, stavio je van snage Odluku o utvrđivanju Predloga Izmjena i dopuna DUP-a „Podkošljun“, br. 001-3959/1 od 28.12.2015. godine, i naložio Sekretarijatu za investicije i planiranje prostora organizovanje ponovne javne rasprave zbog činjenice da se Predlog plana bitno razlikuje od Nacrta zbog čega je neophodna ponovna javna rasprave radi dodatne provjere određenih planskih rješenja.

Ponovna javna rasprava za izmjene i dopune DUP-a “Podkošljun” | Radio Televizija Budva

Sekretarijat za investicije i planiranje prostora, Programom održavanja javne rasprave za utvrđeni Nacrt Izmjena i dopuna DUP-a „Podkošljun“, precizira sledeće:

1. Nacrt Izmjena i dopuna DUP-a „Podkošljun“, čiji je sastavni dio Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biće, 15 dana, ponovo izloženi u prostorijama „Akademije znanja“ u Budvi (obilaznica Žrtava fašizma, bb), počev od prvog radnog dana od dana objavljivanja ovog Programa u dnevnom listu „Pobjeda“.

2. Zainteresovani subjekti mogu ostvariti uvid u dokumenta iz tačke 1 ovog Programa u vremenu od 10 do 12 časova, svakog radnog dana od 05.08.2016. god. do 19.08.2016.god. u prostorijama „Akademije znanja“ u Budvi.

3. Predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresovani subjekti mogu dostavljati u pisanoj formi Sekretarijatu za investicije i planiranje prostora, najkasnije do 19.08.2016. godine, preko prijemne službe Opštine Budva.

4. Javna rasprava, na kojoj će obrađivač planskog dokumenta davati potrebna obavještenja i obrazloženja za planska rješenja zainteresovanim subjektima biće održana u slijedećim terminima:

- 16.08.2016. godine od 10 do 14 časova
- 17.08.2016. godine od 10 do 14 časova