12-04-2018

Prosječan martovski račun za struju u Budvi 35 eura

Prosječan račun za utrošenu električnu energiju za mart mjesec u Budvi iznosi 35, 70 EUR. U januaru je iznosio 36, 78 EUR, a u februaru 35, 22 EUR.

Prosječan martovski račun za struju u Budvi 35 eura | Radio Televizija Budva

Računi za električnu energiju nisu smanjuju iako je zima, kad su oni obično najveći, prošla.

Građani sa kojima smo razgovarali kazali su nam da su im u martu stigli veći računi za struju nego u prethodnom mjesecu, kada su, kako navode, znatno više koristili grijanje na struju.

Račun za struju je formiran tako da većina korisnika plaća određene naknade, a da ne zna šta sve plaća.

Šta predstavljaju stavke koje se nalaze na poleđini računa za struju, i za šta izdvajamo svoj novac?

Aktivna energija (viša tarifa VT i niža tarifa NT)

Ova stavka predstavlja utrošenu električnu energiju tokom posmatranog mjeseca, uz podjelu potrošnje na periode više (od sedam do 23 časa) i niže tarife (od 23 časa do sedam časova narednog dana, kao i tokom svih 24 časa nedjeljom).

Brojilo električne energije mjeri potrošnju energije u kWh i prikazuje trenutnu registrovanu ukupnu (kumulativnu) potrošnju energije. Da bi izračun potrošnje električne energije bio tačan potrebno je ispravno očitati prikaz na brojilu. Očitavaju se samo brojke u crnom dijelu brojčanika. Brojke u crvenom dijelu brojčanika predstavljaju decimalna mjesta, te se ne očitavaju.

Angažovanje mrežnog kapaciteta

Građani plaćaju nadoknadu za korišćenje kapaciteta prenosnog i distributivnog sistema.

“Odnosno za prenos utrošene električne energije do objekta kupca korišćenjem objekata prenosnog i distributivnog sistema (dalekovodi i trfostanice) i obračunava se proporcionalno ostvarenoj potrošnji u odnosnom mjesecu, u skladu sa cijenama koje utvrđuje Regulatorna agencija za energetiku”, navode u RAE.

Gubici u mreži

Građani plaćaju tehničke gubitke na mreži.

“Ova stavka predstavlja nadoknadu po osnovu gubitaka koji nastaju u prenosnom i distributivnom sistemu, kao posljedica tehničkih procesa prenošenja električne energije za potrebe kupaca, i obračunava se proporcionalno ostvarenoj potrošnji u odnosnom mjesecu, u skladu sa cijenama koje utvrđuje Regulatorna agencija za energetiku”, ističu u RAE.

Naime, svaku isporuku električne energije prate tehnički gubici, i kako se radi o realnoj energiji koja se uz troškove mora proizvesti u elektranama, plaćanje gubitaka ide na teret onoga kome se energija isporučuje. Jer, pojednostavljeno rečeno, ako nema potrošnje električne energije nema ni gubitaka električne energije u sistemu. Zbog toga se gubici u distribuciji svugdje naplaćuju.

Gubici se mogu smanjiti do određenog nivoa adekvatnim dimenzioniranjem i izgradnjom mreže, ali se ne mogu u potpunosti eliminisati. Dozvoljena stopa gubitaka od devet odsto je nivo tehničkih gubitaka koji se može postići u optimalnim uslovima stanja mreže.

Tehnički gubici u mrežama ne predstavljaju gubitak u poslovanju energetskog subjekta, već gubitak energije koji je neizbježni pratilac svakog energetskog procesa, pa i prenosa električne energije od elektrana, preko prenosne i distributivne mreže, do potrošača. To znači da tehnički gubici u prenosnoj i distributivnoj mreži predstavljaju tehničke karakteristike tih mreža.

Fiksni dio mrežnog kapaciteta

To je nadoknada za održavanje dostupnosti mrežnog kapaciteta kupcima u svakom trenutku i utvrđuje se u fiksnom mjesečnom iznosu u skladu sa cijenom koju utvrđuje Regulatorna agencija za energetiku.

Naknada operatoru tržišta

Građani i privreda plaćaju kroz račune za struju i fiksnu naknadu operatoru tržišta električne energije.

Ova stavka predstavlja nadoknadu za rad operatora tržišta električne energije i obračunava se proporcionalno ostvarenoj potrošnji u odnosnom mjesecu, u skladu sa cijenom koju utvrđuje Regulatorna agencija za energetiku

Naknada za podsticanje OIE

Ovo je naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, a utvrđuje se odlukom Vlade na godišnjem nivou, i obračunava se proporcionalno ostvarenoj potrošnji u odnosnom mjesecu.

Naknada za podsticaj obnovljivih izvora energije OIE je trošak svih kupaca u Crnoj Gori kojim se subvencioniše proizvodnja električne energije iz energije vjetra, sunca, biomase, biogasa, kogeneracije, iz malih hidroelektrana…

Sredstva prikupljena po tom osnovu ne troše se direktno za izgradnju ovih elektrana, već za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.

Elektroprivreda je obavezna da otkupljuje struju iz malih elektrana i budućih vjetroelektrana, a trošak plaćaju svi potrošači po osnovu posebne stavke na računima za struju.

Zajednička potrošnja

To znači da struju potrošenu na osvjetljenje honika, podruma, liftova, skloništa, stanari zgrada dijele. Plaćaju po kvadraturatnom metru stana ili uglavnom po broju članova domaćinstva.

“Ova stavka na vašem računu predstavlja potrošnju električne energije u zajedničkim prostorijama etažnih vlasnika (stepeništa, liftovi, podrumi, hidrofori) i potrošnju kada prostorije etažnih vlasnika koriste zajedničke (centralne) sisteme klimatizacije, pri čemu, u slučaju postojanja zajedničke potrošnje, krajnji kupci ugovorom o snabdijevanju električnom energijom preuzimaju obavezu plaćanja pripadajućeg dijela troška zajedničke potrošnje”, zaključuju iz REA.