26-07-2019

Danas u Budvi i Petrovcu javna rasprava o načinu raspodjele sredstava NVO

Sekretarijat za lokalnu samoupravu poziva zainteresovane subjekte da uzmu učešće u javnoj raspravi, koja će danas biti održana u Velikoj sali Opštine Budva, sa početkom u 10h, i u JU “Crvena Komuna” u Petrovcu, sa početkom u 13h.

Danas u Budvi i Petrovcu javna rasprava o načinu raspodjele sredstava NVO | Radio Televizija Budva

Sekretarijat za lokalnu samoupravu uputio je Javni poziv građanima opštine Budva, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, predstavnicima političkih partija i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa nacrtom Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.


Javna rasprava o nacrtu Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama počela je 17. jula, i trajaće do 1. avgusta, ove godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postuku javne rasprave, Sekretarijat za lokalnu samoupravu obavještava zainteresovane subjekte, da svoje primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava neviadinim organizacijama, koja je sastavni dio ovog Javnog poziva, mogu izraziti na način opisan Programom javne rasprave za nacrt Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama opštine Budva, koji je takođe sastavni dio ovog Javnog poziva.

lzvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi biće sačinjen do 09.08.2019. godine i objavljen u skladu sa Programom javne rasprave.

Program javne rasprave za Nacrt Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama dostupan je u periodu od 17.07. do 01.08.2019. godine na:

- internet adresi Opštine Budva www.budva.me, u dijelu „Novosti“ na prvoj stranici i u dijelu Organi lokalne uprave i službe/Sekretarijat za lokalnu samoupravu/Novosti;
- na oglasnoj tabli Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva, u prizemlju zgrade Opštine, Trg sunca br.3, i
- u oglasnim terminima na RTV Budva, kao i na web portalu ovog medija.

Nacrt Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama biće dostupan svim zainteresovanim strankama u periodu od 17.07. do 01.08.2019. godine:

- u kancelariji broj 5 Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva, Trg sunca br. 3, Budva, u terminima od 09.00 h do 14.00 h.
- na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, u dijelu „Novosti“ na prvoj stranici i u dijelu Organi lokalne uprave i službe/Sekretarijat za lokalnu samoupravu/Novosti, i
- na oglasnoj tabli Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva, u prizemlju zgrade Opštine, Trg sunca br.3, Budva.


Zainteresovani subjekti su: gradjani, predstavnici nevladinih organizacija predstavnici, mjesnih zajednica, predstavnici lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač Opština Budva, državni organi i službe, predstavnici političkih partija i ostali zainteresovani.

Predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđen Nacrt odluke zaintersovane stranke mogu slati pisanim putem:

- na adresu: Opština Budva, Sekretarijat za lokalnu samoupravu (kancelarija br.5), Trg sunca br.3, Budva i
- preko Građanskog biroa Opštine Budva, Trg sunca br.3, Budva; ili elektronskim putem na adresu: lokalna.samouprava@budva.com u periodu od 17.07. do 01.08.2019. godine.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 09.08.2019. godine.

Izvještaj iz prethodne tačke biće objavljen na oglasnoj tabli Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva, u prizemlju zgrade Opštine, Trg sunca br.3, Budva, na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, u dijelu „Novosti“ na prvoj stranici i u dijelu Organi lokalne uprave i službe/Sekretarijat za lokalnu samoupravu/Novosti, u oglasnim terminima na RTV Budva, kao i na web portalu ovog medija.

Ovdje možete pogledati Nacrt odluke