24-03-2023

Budvanska rivijera pozitivno poslovala u 2022. godini

Nakon dvije godine poslovanja sa gubitkom Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ AD Budva u 2022. godini ostvarila je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 602.563 EUR. To je utvrdio Odbor direktora na danas održanoj XIX sjednici.


Foto: HG Budvanska rivijera

"U odnosu na poslovnu 2021. godinu ostvaren je bolji rezultat za čak 2.839.397€. Ukupni prihodi u 2022. godini iznosili su 19.531.085,30€ i za 64% su veći od prihoda ostvarenih u 2021. godini. Svi hoteli u sastavu Hotelske grupe su ostvarili porast prihoda", navode u saopštenju.

Kako su kazali, Odbor direktora je na današnjoj sjednici razmatrao Godišnje finansijske izvještaje, Izvještaj menadžmenta i Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu. Svi predmetni izvještaji, napominju iz „Budvanske rivijere“, biće dostavljeni na odlučivanje redovnoj Skupštini akcionara koja će biti sazvana u zakonskom roku.

"Odbor direktora jednoglasno je usvojio godišnje Izvještaje o radu Revizorskog odbora i interne kontrole i Izvještaj Centralne popisne komisije. Na današnjoj sjednici utvrđena je i Platforma za regulisanje pravnih odnosa sa “EuromixTrade” DOO Podgorica, a u vezi postupaka medijacije koji se vode pred Centrom za alternativno rješavanje sporova Crne Gore", stoji u saopštenju.

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“, kako su kazali, nalazi se na tzv. „bijeloj listi“ Poreske uprave Crne Gore.

"Uredno su izmirivane sve obaveze prema Državi, zaposlenima, bankama i dobavljačima, a taj trend će se nastaviti i u ovoj godini. Kao potvrdu uspješnog poslovanja Hotelske grupe, a vodeći računa o svojim zaposlenima, Odbor direktora je donio odluku o isplati preostalog dijela zimnice za 2022. godinu", zaključuje se u saopštenju.