07-07-2014

Definisana prava putnika

Vlada je usvojila Predlog zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, kojim su, između ostalog, definisana prava putnika i odgovornost vazdušnih prevoznika u slučaju uskraćivanja ukrcaja, otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta.

Definisana prava putnika | Radio Televizija Budva

Generalni direktor Direktorata za vazdušni saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja, Nebojša Krstajić, kazao je da su predloženim zakonom definisana i prava putnika u slučaju smrti ili teške tjelesne povrede i gubitka ili oštećenja prtljaga i tereta, kao i prava osoba sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti.

„Najvažnije novine u odnosu na prethodna zakonska rješenja odnose se na to da je Agencija za civilno vazduhoplovstvo imenovana za tijelo za mirno rješavanje eventualnih sporova u slučaju da vazdušni prevoznici ne izvršavaju obaveze prema putnicima“, rekao je Krstajić nakon sjednice Vlade.

On je dodao da se novine u zakonu odnose i na definisanje granica odgovornosti vazdušnih prevoznika u slučaju smrti ili teške tjelesne povrede putnika, gubitka ili oštećenja prtljaga i tereta.

„U Predlog zakona su potpuno inkorporirane direktive EU koje se odnose na prava osoba sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti koja koriste prevoz vazduhoplovom, a definisane su i kaznene odredbe za vazdušne prevoznike i operatore aerodroma u slučaju neispunjavanja obaveza definisanih zakonom“, rekao je Krstajić.

On je dodao da su transponovanjem odredbi evropskih regulativa definisana prava putnika koji lete sa crnogorskih aerodroma na isti način kao i za putnike koji lete sa bilo kojeg aerodroma u EU.

„Crna Gora će, usvajanjem ovog Predloga zakona, ispuniti još jednu obavezu koja se odnosi na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa evropskim iz oblasti vazdušnog saobraćaja“, saopštio je Krstajić.