10-01-2022

Javna rasprava povodom Odluke o naknadama za korišćenje puteva traje do 20. januara

Uprava lokalnih javnih prihoda upućuje Javni poziv za učešće u javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz teritoriju opštine Budva.


Foto: Nadtochiy Vladimir

Tekst Javnog poziva prenosimo integralno:

U skladu sa članom 27 Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (Službeni list CG - opštinski propisi", br. 13/12), Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva upućuje JAVNI POZIV.

Javna rasprava o nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz teritoriju opštine Budva, trajaće 20 dana od dana objavljivanja Programa održavanja javne rasprave na RTV Budva, kao i na interenet adresi opštine Budva www.budva.me, na web strani Organi lokalne uprave i službe/ Uprava lokalnih javnih prihoda/Novosti i na Oglasnoj tabli Opštine Budva, Trg sunca br.3, Budva, tj. od 30.12.2021.godine do 20.01.2022. godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postuku javne rasprave, Uprava lokalnih javnih prihoda obavještava subjekte učešća iz stava 1 ovog javnog poziva da svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu izraziti:

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Budva-Uprava lokalnih javnih prihoda, kancelarija br. 69, Trg sunca br. 3; - putem e-mail adrese: sanja.milacic@budva.me, zaklina.fustic@budva.me ili putem broja telefona 033/ 474-330.

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 25.01.2022. godine.

Izvještaj iz prethodne tačke Informacioni centar Opštine Budva, objaviće 25. 01. 2022. godine na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, na web strani Organi lokalne uprave i službe/ uprava lokalnih javnih prihoda/ Novosti i na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg Sunca br.3, Budva.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz teritoriju opštine Budva, je objavljen od od 30.12.2021.godine do 20.01.2022. godine, preko lokalnog javnog emitera RTV Budva, na internet adresi opštine www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine Budva.