02-06-2020

Javna rasprava o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva objavljuje Javni poziv građanima opštine Budva, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, predstavnicima političkih partija i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa nacrtom Odluke o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade.

Javna rasprava o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade | Radio Televizija Budva

Javna rasprava o nacrtu Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostora u vlasništvu opštine bez naknade trajaće 15 dana, od 01. 06. do 15. 06. 2020. godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postuku javne rasprave, Sekretarijat za lokalnu samoupravu obavještava subjekte učešća iz stava 1 ovog javnog poziva da svoje primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostora u vlasništvu opštine bez naknade, koja je sastavni dio ovog Javnog poziva, mogu izraziti na način opisan Programom javne rasprave za nacrt Odluke o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi biće sačinjen do 22. 06. 2020. godine i objavljen u skladu sa Programom javne rasprave.

Program Javne rasprave za nacrt Odluke o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade, u periodu od 01. 06. do 15. 06. 2020. godine

1. Program javne rasprave za nacrt Odluke o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade dostupan je u periodu od 01. 06. do 15. 06. 2020. godine na:

- internet adresi Opštine Budva www.budva.me , u dijelu „Novosti“ na prvoj stranici i u dijelu Organi lokalne uprave i službe/Sekretarijat za lokalnu samoupravu/Novosti;
- na oglasnoj tabli Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva, u prizemlju zgrade Opštine, Trg sunca br.3, i
- u oglasnim terminima na RTV Budva, kao i na web portalu ovog medija.

2. Nacrt Odluke o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade biće dostupan svim zainteresovanim strankama u periodu od 01.06. do 15.06.2020. godine:

- u kancelariji broj 7 Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva, Trg sunca br. 3, Budva, u terminima od 09.00 h do 14.00 h.
- na internet adresi Opštine Budva www.budva.me , u dijelu „Novosti“ na prvoj stranici i u dijelu Organi lokalne uprave i službe/Sekretarijat za lokalnu samoupravu/Novosti, i
- na oglasnoj tabli Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva, u prizemlju zgrade Opštine, Trg sunca br.3, Budva.

3. Program održavanja javne rasprave predviđa javno učestvovanje zainteresovanih subjekata u prostorijama Opštine Budva u Budvi i u zgradi Crvene komune u Petrovcu na slijedeći način:4. Zainteresovani subjekti su: gradjani, predstavnici nevladinih organizacija predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač Opština Budva, državni organi i službe, predstavnici političkih partija i ostali
zainteresovani.

5. Predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđen Nacrt odluke zaintersovane stranke mogu slati pisanim putem:
- na adresu: Opština Budva, Sekretarijat za lokalnu samoupravu (kancelarija br.11), Trg sunca br.3, Budva i
- preko Građanskog biroa Opštine Budva, Trg sunca br.3, Budva;
ili elektronskim putem na adresu: [email protected] u periodu od 01.06. do 15.06.2020. godine.

6. Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 22. 06. 2020. godine.

7. Izvještaj iz prethodne tačke biće objavljen na oglasnoj tabli Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva, u prizemlju zgrade Opštine, Trg sunca br.3, Budva, na internet adresi Opštine Budva www.budva.me , u dijelu „Novosti“ na prvoj stranici i u dijelu Organi lokalne uprave i službe/Sekretarijat za lokalnu samoupravu/Novosti, u oglasnim terminima na RTV Budva, kao i na web portalu ovog medija.