27-02-2020

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih klubova osoba sa invaliditetom

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih klubova osoba sa invaliditetom, koji je raspisao Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva, trajaće do 14. marta.

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih klubova osoba sa invaliditetom | Radio Televizija Budva

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Budva za 2020. godinu za sufinansiranje programa rada sportskih klubova osoba sa invaliditetom (OSI), na osnovu Odluke o bližim uslovima,
načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Budva sportskim subjektima (u daljem tekstu: Odluka).

Pravo učešća na Konkursu imaju sportski klubovi OSI koji su registrovani u Crnoj Gori, sa sjedištem u Budvi.

Prijava na Konkurs se podnosi na propisanom obrascu Sekretarijata za društvene djelatnosti na kojem je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje. Prijavni obrazac se može preuzeti na web sajtu Opštine Budva : www.budva.me ili u kancelariji broj 20 u zgradi TQ Plaza V sprat Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva.

Sportski klubovi OSI su dužni da prilože dokumentaciju shodno članu 21 Odluke i to:

-Rješenje o registraciji ( kopija ) u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj: 44/18);
-Izvještaj o radu i realizaciji programa iz prethodne godine sa izvještajem o finansijskom poslovanju, odnosno o utrošenim sredstvima dodijeljenih iz Budžeta Opštine Budva za prethodnu godinu;
-Program rada sportskog kluba OSI za tekuću godinu i finansijski plan za tekuću godinu.

Prijavni obrazac se može preuzeti u Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Budva u TQ plazi V sprat u Sektoru za sport, kontakt telefon 069-069-729 Saša Dakić.

Konkurs je otvoren do 14.03. 2020. godine i nalazi se na web sajtu i oglasnoj tabli Opitine Budva.

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Budva - Sekretarijat za društvene djelatnosti, sa naznakom "Konkurs za sportske klubove OSI".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Sekretarijat za društvene djelatnosti će nakon vrijednovanja programa rada sportskih klubova OSI podnijeti predsjedniku Opštine obrazloženi prijedlog za sufinansiranje rada sportskih klubova OSI, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava po konkursu.

Predsjednik Opštine Budva donosi Odluku o sufinansiranju programa rada sportskih subjekata OSI u roku od 15 dana od dana dostavljanja obrazloženog prijedloga Sekretarijata.

Odluka se učesnicima konkursa javno saopštava time što se objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Budva u trajanju od 15 dana i time se smatra dostavljenom.

Konkurs je objavljen na web stranici Opštine Budva i na oglasnoj tabli Opštine Budva dana 27.02.2020. godine.