27-02-2020

Javni konkurs za za sufinansiranje programa rada školskih sportskih društava

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva raspisuje javni konkurs za sufinansiranje programa rada školskih sportskih društava. Konkurs je otvoren do 14. marta.

Javni konkurs za za sufinansiranje programa rada školskih sportskih društava | Radio Televizija Budva

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Budva za 2020. godinu za sufinansiranje programa rada školskih sportskih društava na osnovu Odluke o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Budva sportskim subjektima (u daljem tekstu: Odluka).

Pravo učešća na Konkursu imaju školska sportska društva koja su registrovana u Cmoj Gori, sa sjedištem u Budvi i koja učestvuju u redovnom sistemu takmičenja u organizaciji Cmogorskog školskog
sportskog saveza.

Prijava na Konkurs se podnosi na propisanom obrascu Sekretarijata za društvene djelatnosti na kojem je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje. Prijavni obrazac se može preuzeti na web sajtu Opštine Budva : www.budva.me ili u kancelariji broj 20 u zgradi TQ Plaza V sprat Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva.

Školska sportska društva su dužna da prilože dokumentaciju shodno članu 20 Odluke i to:

- Rješenje o registraciji ( kopija ) u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore („Službeni list Crne Gore", broj: 44/18) ili potvrdu da je član Crnogorskog školskog sportskog saveza

- Izvještaj o radu i realizaciji programa iz prethodne godine sa izvještajem o finansijskom poslovanju, odnosno o utrošku dodijeljenih sredstava iz Budžeta Opštine Budva za prethodnu
godinu

- Program školskih sportskih aktivnosti za tekuću godinu i finansijski plan za tekuću godinu.

Prijavní obrazac se može preuzeti u Sekretarijatu za društverne djelatnosti Opštine Budva u TQ plazi V sprat u Sektoru za sport, kontakt telefon 069-069-729 Saša Dakić.

Konkurs je otvoren do 14.03. 2020. godine i nalazi se na web sajtu i oglasnoj tabli Opstine Budva.

Sekretarijat za društvene djelatnosti, sa naznakom " Konkurs za školska sportska društva".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sekretarijat za drudruštvene djelatnosti će nakon vrijednovanja programa rada školskih sportskih društava podnijeti predsjedniku Opštine obrazloženi prijedlog za sufinansiranje programa rada školskih sportskih društava, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava po konkursu.

Predsjednik Opštine Budva donosi Odluku o sufinansiranju programa rada školskih sportskih društava, u roku od 15 dana od dana dostavljanja obrazloženog prijedloga Sekreterijata.

Odluka se učesnicima konkursa javno saopštava time što se objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Budva u trajanju od 15 dana i time se smatra dostavljenom.

Konkurs je objavljen na web stranici Opštine Budva i na oglasnoj tabli Opštine Budva dana 27. 02. tekuće godine.
godine.