27-02-2020

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih klubova

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva raspisuje javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih klubova. Javni konkurs je otvoren do 14. marta.

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih klubova | Radio Televizija Budva

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Budva za 2020. godinu za sufinansiranje programa rada sportskih klubova, na osnovu Odluke o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Budva sportskim subjektima (u daljem tekstu: Odluka).

Pravo učešća na Konkursu imaju sportski klubovi koji su registrovani u Crnoj Gori, sa sjedištem u Budvi i koji učestvuju u skladu sa sportskim pravilima u redovnom sistemu takmičenja Nacionalnih sportskih saveza.

Prema Odluci bliži kriterijumi za dodjelu sredstava sportskim klubovima su:

1.Društveni značaj sportske discipline:
1.1.Masovnosti članova sportskog kiuba,
1.2.Starosna struktura većine članova sportskog kluha,
1.3.Masovnost registrovanih članova sportskog kluba,
1.4.Kriterijumi tradicije postojanja sportskog kluba.

2.Karakteristike takmičarskih aktivnosti svih uzrasnih kategorija sportskog kluba u ekipnim i pojedinačnim sportskim disciplinama:
2.1. Karakter takmičenja sportskog kluba u ekipnim
sportskim disciplinama:
2.1.1. Broj ligaških takmičenja,
2.1.2. Rang ligaških takmičenja,
2.1.3. Kvalitet ligaških takmičenja,
2.1.4. Broj turnirskih takmičenja,
2.1.5. Rang turnirskih takmičenja
2.1.6. Kvalitet turnirskih takmičenja,
2.2.Karakter takmičenja sportskog kluba u pojedinačnim
sportskim disciplinama:
2.2.1. Broj turnirskih takmičenja,
2.2.2. Rang turnirskih takmičenja,
2.2.3. Kvalitet turnirskih takmičenja.

3.Ravnopravno učešče muškaraca i žena.

4.Postignuti rezultati sportskog kluba:
4.1.1. Seniori u nacionalnom ligaškom takmičenju,
4.1.2. Mlade kategorije u nacionalnom ligaškom takmićenju,
4.1.3. Sve kategorije takmičara sportskog kluba na ligaškom
međunarodnom, takmičenju
4.2.1. Seniori u nacionalnom turnirskom takmičenju,
4.2.2. Mlađe kategorije u nacionalnom turnirskom
takmičenju,
4.2.3. Sve kategorije takmičara sportskog kluba na
turnirskom međunarodnom takmičenju.
4.3. Kup Crne Gore.

5. Organizacija realizovanih nacionalnih i međunarodnih takmičenja.

6.Broj i postignuti rezultati takmičara sportskog kluba u reprezentaciji Crne Gore:
6.1. Broj takmičara sportskog kluba u reprezentaciji Crne
Gore,
6.2. Postignuti rezultati takmičara sportskog kluba u
reprezentaciji Crne Gore.

7.Vrijednovanje (bodovanje) olimpijskog sporta.

8.Vrijednovanje (bodovanje) ekipnih sportskih disciplina.Prijava na Konkurs se podnosi na propisanom obrascu Sekretarijata za društvene djelatnosti na kojem je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje. Prijavni obrazac se može preuzeti na web sajtu Opštine Budva : www.budva.me ili u kancelariji broj 20 u zgradi TQ Plaza V sprat Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva.

Sportski klubovi su dužni da prilože dokumentaciju shodno članu 6 Odluke i to:
-Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija ( kopija ) u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj: 44/18);
-Program rada sportskog kluba za tekuću godinu i finansijski plan za tekuću godinu;
-Izvještaj o radu sportskog kluba za prethodnu takmičarsku sezonu, kao i izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
-Da sportski klub učestvuje u redovnom sistemu takmičenja koja organizuje Nacionalni sportski savez Cne Gore i
-Da nema blokadu poslovog računa, poreske dugove i dugove koji se odnose na socijalno osiguranje

Pored dokumentacije, sportski klubovi su dužni da obavezno dostave i popunjeni upitnik za sportske klubove koje je pripremio Sekretarijat za društvene djelatnosti i to: upitnik za pojedinačne sportske discipline i upitnik za ekipne sportske discipline.

Upitnik se može preuzeti u Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Budva u TQ plazi V sprat u Sektoru za sport, kontakt telefon 069-069-729 Saša Dakić, koji pruža stručnu pomoć u vezi popunjavanja upitnika.

Konkurs je otvoren do 14.03. 2020. godine i nalazi se na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine Budva.

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština
Budva - Sekretarijat za društvene djelatnosti, sa naznakom "Konkurs za sportske klubove".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, odnosno sredstva za sufinansiranje neće se odobriti sportskim klubovima ukoliko podnosilac prijave ne ispunjava uslove tražene konkursom i ukoliko je priložio nepotpunu dokumentaciju ili su traženi podaci netačno prikazani.


Komisija za raspodjelu sredstava sportskim klubovima nakon vrijednovanja programa rada sportskih klubova podnosi predsjedniku Opštine obrazloženi prijedlog za sufinansiranje rada sportskih klubova, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava po konkursu.

Prijedlog mora da sadrži: naziv sportskog kluba, sjedište sportskog kluba, ukupni broj bodova koje je sportski klub ostvario po svim kriterijumima iz poglavlja III Odluke, vrijednost boda i visinu opredijeljenih sredstava svakom sportskom klubu pojedinačno. Predsjednik Opštine Budva donosi Odluku o sufinansiranju programa rada sportskih subjekata za tekuću godinu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja obrazloženog prijedloga Komisije.

Odluka se učesnicima konkursa javno saopštava time što se objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Budva u trajanju od 15 dana i time se smatra dostavljenom.

Konkurs je objavljen na web stranici Opštine Budva i na oglasnoj tabli Opštine Budva dana 27.02. 2020. godine.