23-11-2021

Javni poziv za raspravu o investicijama u 2022. godini

Sekretarijat za investicije Opštine Budva je shodno Odluci o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova upitio javni poziv građanima opštine Budva, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Programa uređenja prostora opštine Budva za 2022. godinu i Nacrtom programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2022. godinu.

Javni poziv za raspravu o investicijama u 2022. godini | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Javna rasprava o navedenim nacrtima Programa za 2022. godinu će trajati 15 dana, a Program održavanja javne rasprave biće objavljen na RTV Budva, na internet adresi opštine Budva www.budva.me, na web strani Organi lokalne prave i službel Sekretarijat za investicije Novosti i na Oglasnoj tabli Opštine Budva, Trg sunca br.3, Budva. Javna rasprava će trajati do 7. Decembra tekuće godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postuku javne rasprave, a uzimajući u obzir pandemiju prouzrokovanu virusom Covid-19, Sekretarijat za investicije obavještava subjekte učešća ovog javnog poziva da neće biti organizovane javne tribine, već zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu proslijediti: u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Sekretarijat za investicije Opštine Budva, Trg sunca br. 3; putem e-mail adrese: investicije@budva.me

Sekretarijat za investicije Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 14.12.2021. godine. Koji će biti dostupan na internet adresi Opštine Budva www.budva.me.