28-10-2019

Predkonsultacije o davanju na korišcenje imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva upućuje Javni poziv za prethodne konsultacije za nacrt Odluke o davanju na korišcenje imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade.

Predkonsultacije o davanju na korišcenje imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade | Radio Televizija Budva

Svoje predloge, stavove, interese i potrebe možete da izrazite dostavljanjem istih u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva, kancelarija br. 8, Trg sunca br. 3; putem e-mail adrese lokalna.samouprava@budva.me ili u neposrednoj komunikaciji sa službenicom Draganom Đurašević u kancelariji br. 11 i Ilirom Harasanijem u kancelariji br. 5 Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva, u vremenu od 09 – 11 h svakog radnog dana za vrijeme trajanja perioda prethodnog konsultovanja.

Period predviđen za prijem predloga, stavova i interesa u postupku prethodnog konsultovanja traje od 25. oktobra do 01. novembra 2019. godine.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu je dužan da obradi podatke prikupljene u postupku prethodnog konsultovanja i sačini izvještaj o rezultatima prethodnog konsultovanja do 08.11.2019. godine, a isti će biti objavljen na internet adresi Opštine Budva www.budva.me. Na osnovu Izvještaja o rezultatima prethodnog konsultovanja i na osnovu stavova i programskog opredjeljenja Sekretarijat za lokalnu samoupravu sačinjava nacrt Odluke o davanju na korišćenje imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade.


Preuzmite dokument u pdf formatu - Javni poziv za prethodne konsultacije za nacrt Odluke o davanju na korišcenje imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade