28-07-2014

JP Morsko dobro: Apel građanima i turistima

Uzimajući u obzir trenutne loše vremenske prilike i u svijetlu nedavnih incidenata na nekim od manje pristupačnih plaža na crnogorskom primorju, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom upućuje apel svim građanima i turistima da za odmor i rekreaciju biraju uređena i izgrađena kupališta na kojima se poštuju strogi bezbjedonosni kriterijumi u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati uređena i izgrađena kupališta.

JP Morsko dobro: Apel građanima i turistima | Radio Televizija Budva

Naime, uslovi za bezbijednost na uređenom kupalištu podrazumijevaju organizaciju spasilačke službe i obilježavanje kupališta sa morske strane. Spasilačka služba se sastoji od najmanje jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju za spašavanje na vodi važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore.

S obzirom na mogućnost nevremena, posebno ističemo da je spasilac dužan da na kuli za spasioce ili spasilačkom punktu, u skladu sa uslovima za kupanje svakog dana istakne signalizacione zastavice, a u neposrednoj blizini mora biti postavljena tabla na kojoj je jasno i vidno obješnjeno značenje svake od 3 istaknute zastavice. Prema ILS standardima koriste se zastave u tri boje koje obilježavaju: ZELENA - bezbjedno i bezopasno kupanje, ŽUTA - kupanje je ograničeno i može biti opasno, CRVENA - kupanje je zabranjeno.

Tabla sa informacijama o bezbijednosti kupača se postavlja na ili u blizini spasilačke kule ili punkta i treba da sadrži informacije o radnom vremenu spasioca, naziv plaže, jasno objašnjenje boja zastavica i druge informacije koje su bitne za bezbjednost kupača na toj plaži.

Obavezno obilježavanje kupališta vrši se na moru i to postavljanjem plutajuće ograde sastavljene od međusobno povezanih bijelih i crvenih bova, na udaljenosti od 100 m od obale. U ovako ograđenom vodenom prostoru kupališta zabranjen je ulazak svih plovila na motorni i jet pogon. Takođe, prostor namjenjen za kupače mora biti ograđen i odvojen od zone namjenjene za sportsko-rekreativne aktivnosti. Kupalište može biti sa kopnene strane vidno obilježeno drvenim stubićema visine do 60cm, koji su međusobno adekvatno povezani (konop, ribarske mreže, itd).

Za razliku od uređenih i izgrađenih kupališta, neuređeni djelovi obale, poput Crvene plaže, ne ispunjavaju prethodno nabrojane bezbjedonosne standarde, nemaju angažovane spasilačke službe, signalizacione zastavice, kao ni ograničen dio akvatorija bezbjedan za plivače. Iz tog razloga, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom apleuje da se, posebno u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, građani i turisti odluče za uređena i izgrađena kupališta.