29-05-2014

Komunalnoj policiji više nadležnosti

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila predlog Zakona o komunalnoj policiji, kojim će biti ojačan položaj komunalne policije u lokalnoj zajednici i obezbijeđeno efikasno održavanje komunalnog reda.

Komunalnoj policiji više nadležnosti | Radio Televizija Budva

Direktor Direktorata za državnu upravu Vesko Vukčević je kazao nakon sjednice Vlade da će primjenom zakona biti obezbijeđeno razgraničenje poslova komunalne policije od poslova nadležnih inspekcijskih službi u lokalnoj samoupravi.

On je kazao da je glavni cilj novog zakona unapređenje odredbi kojima se propisuju ovlašćenja komunalne policije i kontrola nad primjenom tih ovlašćenja.

Propisano je da se ta sredstava mogu upotrebljavati tako da je komunalni policajac prvo dužan da upotrijebi najblaže sredstvo prinude.

Ovlašećenja u vezi sa upotrebom palice i vezivanja su unaprijeđena i precizirana. Propisano je da se ovo ovlašćenje ne može primijenjivati prema maloljetnim osobama, osobama sa invaliditetom, iznemoglim i bolesnim licima i ženama.

"Komunalnom policajcu je dozvoljeno da primijeni sredstvo prinude samo u krajnoj mjeri, kada na drugi način ne može da obezbijedi održavnje komunalnog reda", objasnio je Vukčević.

On je rekao da je posebna pažnja posvećena kontroli zakonitosti primjene sredstava prinude.

Vukčević je objasnio da je propisano da ukoliko komunalni policajaca povrijedi ovlašćenja, Komisija koja ispituje zakonitost primjene ovlašćenja dužna je da svoj nalaz objavi na internet stranici opštine.

Predlogom zakona su unaprijeđene odredbe koje moraju da ispunjavaju komunalni policajci da bi vršili poslove komunalne policije.

Pored uslova koji je postojao, a odnosio se na psihofizičku sposobnost, propisano da osoba mora biti stručno osposobljena za obavljanje poslove komunalne policije.