21-09-2023

MKM: Kotor i Durmitor nijesu ugroženi, UNESCO dao smjernice za unaprjeđenje

U Ministarstvu kulture i medija ističu da se na proširenom 45. zasijedanju Komiteta svjetske baštine UNESCO u Rijadu (Saudijska Arabija), razmatrao izvještaj o Kotoru i Durmitoru u okviru tačke posvećene "Stanju očuvanja dobara upisanih na Listu svjetske baštine", ali da se Kotor i Durmitor ne smatraju zaštićenim područjima koja su ugrožena.


Foto: RTCG

Pojašnjavaju u Ministarstvu da Crna Gora učestvuje u svojstvu posmatrača, jer u ovom mandatu nije članica Komiteta.

"Između brojnih tema iz domena zaštite i očuvanja svjetske baštine, biće razmatrane politike UNESCO u ugroženim i ratom pogođenim područjima, kao i sagledani izvještaji o mjerama koje države članice UNESCO sprovode na planu osiguravanja standarda prihvaćenih prilikom upisa dobara na Listu svjetske baštine. U kontekstu crnogorskih zaštićenih područja Kotora i Durmitora apostrofirana je potreba usaglašavanja ključnih planskih i dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima. Važno je naglasiti da su oba crnogorska zaštićena područja razmatrana u okviru tačke posvećene 'Stanju očuvanja dobara upisanih na Listu svjetske baštine'. Osim ove kategorije izvještaja postoji još kategorija Lista ugrožene svjetske baštine. Ni područje Kotora, ni područje Durmitora ne smatraju se zaštićenim područjima koja su ugrožena", navode u saopštenju.

Dodaju da je ukazano na dodatnu potrebu djelovanja kako bi se aktivnosti na očuvanju oba područja nastavile u najboljem duhu referentne Konvencije.

"U kontekstu prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, ukazano je na potrebu usklađivanja menadžment plana sa Prostornim planom Opštine Kotor i akcentovan niz mjera koje - u kontekstu razvoja i turističke ponude - treba sprovesti kako bi se dobro očuvalo. Državi je preporučeno da produži moratorijum na gradnju, koji ne bi bio trajni, već do usaglašavanja svih planskih dokumenata. Postavljen je rok do 1. februara 2024. godine da Crna Gora dostavi odgovarajući izvještaj u kojem će obavijestiti o sprovedenim mjerama", ističu u Ministarstvu.

U kontekstu NP Durmitor, eksperti UNESCO ponovili su poziv da se turistički kompleksi ne grade unutar zaštićene zone, da započeti infrastrukturni projekti moraju biti usklađeni sa smjernicama i planskim dokumentima, ali i da država obrati naročitu pažnju na nekoliko projekata koji su u neposrednoj blizini i imaju uticaj na zaštićeno područje.

Posebno je izdvojeno upozorenje Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji u kontekstu projeka hidroelektrane Buk Bijela, čijom se izgradnjom direktno ugrožava zaštićeno područje UNESCO u Crnoj Gori. Obije države pozvane su da osiguraju realizaciju projekta u skladu sa svim standardima UNESCO i uz saradnju sa Crnom Gorom.

"Od Crne Gore je zatraženo da do 1. decembra 2024. dostavi ažuriranu informaciju o stanju zaštite NP Durmitor. Sve ovo nas obavezuje da u periodu pred nama zajedno sistemski na svim nivoima, svako iz svoje nadležnosti, lokalne samopurave, resori ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, inostranih poslova i naš resor, sistemski pružimo kvalitetan odgovor i kreiramo politike u skladu sa očekivanjima i preporukama UNESCO-a. Izvještaj UNESCO-a i fokus javnosti na Kotor i Durmitor, su dobra prilika da u narednom periodu nastavimo da, sa partnerima iz civilnog sektora, medija, javne uprave i akademske i međunarodne zajednice, dovršavamo, usvajamo i sprovodimo strateška dokumenta koja po evropskim standardima uređuju procese kojima u okviru nadležnosti za UNESCO upravljamo", naglašavaju u Ministarstvu.

Crnu Goru na proširenom 45. zasijedanju Komiteta svjetske baštine u Rijadu predstavlja stalni delegat Crne Gore pri Unesco, ambasador Ivan Ivanišević.(Portal RTCG)