21-09-2023

Objavljen Javni poziv u vezi pripreme i izrade Nacrta Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Budva

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva upućuje Javni poziv u vezi pripreme i izrade Nacrta Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period od 2024. do 2028. godine.


Foto: Arhiva

Poziv da dostave predloge, interese i stavove u vezi pripreme i izrade Nacrta Programa upućen jegrađanima opštine Budva, pravnim licima i preduzetnicima, mjesnim zajednicama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Budva, organima lokalne uprave, javnim službama i preduzećima, nevladinim organizacijama i zainteresovanim subjektima.

Kako su kazali iz Sekretarijata, svoje predloge, stavove i interese zainteresovani mogu izraziti dostavljanjem istih u pisanoj formi putem pošte na adresu: Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, Trg sunca br. 3, Budva i putem e-mail: urbanizam.bd@ budva.me.

"U toku trajanja postupka prethodnog konsultovanja, u periodu od 22.09.2023. godine do 06.10.2023. godine, zainteresovana lica mogu ostvariti i neposrednu komunikaciji sa zaposlenima u Sektoru za urbanizam u Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, svakog radnog dana u terminu od 12:00 do 14:00 časova", navodi se u tekstu Javnog poziva.

S obzirom da će izradu Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Budva za naredni petogodišnji period, pratiti interesovanje značajnog broja fizičkih i pravnih lica, a imajući u vidu da postoji veliki broj vrsta privremenih objekata, ovaj Sekretarijat javnost obavještava o sljedećem:

"Da je uz zahtjev za uvrštavanje privremene lokacije u Program, koji ne podnosi vlasnik već zakupac, neophodno priložiti saglasnost vlasnika objekta, ovjerenu kod Notara;

Da je uz zahtjev za uvrštavanje u Program privremenog objekta tipa ugostiteljske terase i objekta za trgovinu i usluge neophodno priložiti građevinsku dozvolu za objekat u kome se nalazi poslovni prostor ili prijavu građenja za objekte izgrađene nakon 2018. godine, rješenje o legalizaciji ili rješenje o prekidu postupka legalizacije;

Da je uz zahtjev za uvrštavanje u Program privremenog objekta tipa ugostiteljske terase i objekta za trgovinu i usluge u Starom gradu i kontakt zoni Starog grada neophodno priložiti građevinsku dozvolu za objekat u kome se nalazi poslovni prostor, rješenje o legalizaciji objekta ili rješenje o prekidu postupka legalizacije, kao i rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti;

Da je uz svaki zahtjev za uvrštavanje novih lokacija auto kampova u Program privremenih objekata neophodno dostaviti grafički prikaz predmetne lokacije do koje mora postojati obezbijeđen kolski pristup do katstarske parcele, kao i mogućnost priključenja iste na postojeću vodovodnu i elektroenergetsku mrežu;

Da su sva fizička i pravna lica na čijem zemljištu su u važećem Programu privremenih objekata za period 2019- 2023. godine bile predviđene privremene lokacije za koje se u prethodnih 5 (pet) godina nisu podnosili zahtjevi za izdavanje urbanističko- tehničkih uslova, u obavezi da se prijave da će iste koristiti i dostave potrebnu dokumentaciju u skladu sa ovim javnim pozivom ili će u suprotnom ovaj Sekretarijat te lokacije izbrisati iz Nacrta Programa privremenih objekata za period 2024- 2028. godine", stoji u Javnom pozivu.

Izvještaj o postupku prethodnog konsultovanja do 12. oktobra

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj dužan je da obradi podatke prikupljene u toku ovog postupka i sačini Izvještaj o postupku prethodnog konsultovanja, koji će se objaviti na internet adresi Opštine Budva www.budva.me i to najkasnije do 12.10.2023. godine.

Nakon sprovedenog postupka prethodnog konsultovanja i sačinjavanja Izvještaja o istom, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj će pripremiti Nacrt Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period 2024- 2028. godine, koji će biti upućen na javnu raspravu.

Javni poziv o pokretanju postupka prethodnog konsultovanja za pripremu Nacrta Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period 2024- 2028. godine, biće objavljen preko lokalnog javnog emitera RTV Budva, na web sajtu Opštine Budva www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine Budva.