31-01-2021

Održan trening program o antidiskriminaciji: Osnažiti osobe sa invaliditetom

Trening program pod nazivom "Antidiskriminatorsko zakonodavstvo i zaštita od diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Budvi" održan je 29. i 30. januara u prostorijama Udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju "Puževa kućica".


Foto: Krug mladih

„Atidiskriminacioni zakoni su dobri jer nam nude mogućnost da tražimo svoja prava i da se borimo za ostvarivanje istih, ali osobe sa invaliditetom još uvijek nemaju povjerenje u institucije, nemaju potrebnu snagu, vrijeme i resurse, što ih obeshrabruje i zbog čega često odustaju“, kazala je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, doktorka Sonja Vasić.

Trening program održan je u okviru projekta “Recimo ne diskriminaciji djece i mladih sa smetnjama u razvoju” koji sprovodi Udruženje “Puževa kućica” u partnerstvu sa NVO ”Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju - Mojkovac” uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Predstavnica Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Aleksandra Popović obratila se učesnicima online, istakavši značaj ovakvih edukacija, što je ministarstvo prepoznalo kao posebnu vrijednost ovog projekta.

Izvršna direktorica Udruženja i koordinatorka projekta Nataša Anastasov, kazala je da „Puževa kućica“ već godinama zastupa interese OSI u Budvi, boreći se za njihova prava i ravnopravan položaj u društvu, te da je ovaj projekat još jedan u nizu onih kojim nastoje da riješe višegodišnje probleme diskriminacije OSI u Budvi.

Tokom izlaganja dr Sonja Vasić upoznala je učesnike sa Konvencijom UN o pravima OSI, antidiskriminatorskim zakonodavstvom u Crnoj Gori, Zakonom o zabrani diskriminacije OSI, kao i Strategijom za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017 – 2021. god.

Ona je istakla da u Crnoj Gori još uvijek ne postoji dovoljno razvijena svijest i odlučnost društva da se bori protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom, te da smo u tom smislu blizu ostalih zemalja u regionu, ali daleko od zapada gdje je diskriminacija OSI nezamisliva.


Foto: Krug mladih

Ona je dodala da u Crnoj Gori imamo zakone i mehanizme koji nam garantuju prava i koji predstavljaju pozitivan pravni okvir i značajno oružje u rukama, ali da mi i to oružje još uvijek ne znamo i nećemo da koristimo. Uzrok tome dr Vasić vidi unedostatku građanskog akivizma, socijalne svijesti i inicijative države i društva da odlučnije pristupi rješavanju ovih problema.

Osnaživati osobe sa invaliditetom

„Kontinuirano osnaživanje osobe sa invaliditetom kroz obrazovanje i upoznavanje sa mehanizmima pravne zaštite, informisanjeo kaznenim odredbama i načinima na koji mogu uložiti pritužbe,ohrabrivanje pojedinaca da pokreću sudske postupke i upućivanje na inspekciju i na zaštitnike prva, samo su neki od mehanizamaborbe protiv diskriminacije“, kazala je dr Sonja Vasić.

Ona je istakla da je potrebno organizovati kampanje za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije, promociju jednakosti na nivou lokalnih samouprava, edukacije, seminare i radionice za predstavnike lokalnih samouprava. Na državnom planu potrebno je donijeti Zakon o znakovnom jeziku, jer je Crna Gora jedina džava u regionu koja je potpisala Konvenciju UN o pravima OSI,a koja još uvijek nema ovaj zakon. Veliki nedostatak dr Vasić vidi i u nedostatku registra lica sa invaliditetomim, a što smo bili u obavezi da završimo do 2018. godine.

Ona je upozorila i na to na da centri za socijalni rad rade sa minimumom radnih resursa, što otežava sprovođenje usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite, da je veoma puno problema islučajeva diskriminacije u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, da je diskriminacija prisutna u oblasti zdravstvene zaštite i pristupu adekvatnim pomagalima, u političkom i javnom životu, pristupu kulturi, sportu i rekreaciji, pristupačnosti fizičke sredine, informaciono komunikacionim tehnologijama, prevozu i stanovanju, postupcima pred nadležnim organima, samostalnom životu u zajednici i oblasti privatnosti i porodičnog života.

„To otvara brojne mogućnosti nevladinom sektoru da u okviru svojih projekata rješavaju navedene probleme. Velika je odgovornost i na lokalnim samoupravama koje treba više i odlučnije da se angažuju donošenjem i sprovođenjem lokalnih strategija i akcionih planova“, zaključila je dr Vasić.

Diskriminacija OSI u Budvi

Učesnici treninga diskutovali su o diskriminaciji OSI u Budvi iznoseći svoja viđenja i zapažanja. Oni su ocijenili da je ovaj problem veoma izražen i da mu treba ozbiljno i sistemski pristupiti.
Učesnici treninga su se složili da je najizraženiji problem nedostatak svijesti lokalnog stanovništva i vršioca vlasti o pitanjima invalidnosti, kao i nedostatak riješenosti da se ti problemi rješavaju na propisan i adekvatan način.


Foto: Krug mladih

Poseban akcenat stavljen je na višegodišnji problem nepristupačnosti javnih površina i ustanova, parkirališta, plaža i parkova, prevoza, šetališta, ulica i trotoara, kao i prodavnica, restorana, javnih toaleta, prostora za sport i rekreaciju, što osobe sa invaliditetom u metropoli crnogorskog turizma ograničava u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava.

Cilj projekta “Recimo ne diskriminaciji djece i mladih sa smetnjama u razvoju” je podizanje nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom i smanjenje diskriminacije, a specifični cilj održanog trening programa povećanje nivoa znanja donosioca odluka na lokalnom nivou, predstavnika Centra za socijalni rad, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, nevladinih organizacija i medija o antidiskriminacionom zakonodavstvu i zaštiti od diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju.


Izvor: Krug mladih