16-05-2024

Opština Budva pristupa izradi nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade

Opština Budva je u utorak 14. maja donijela Odluku o pristupanju izradi nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade za 2025 - 2026, a tim povodom biće formirana radna grupa u čiji sastav će ući predstavnici/e organa lokalne uprave, javnih službi i institucija koje se bave pitanjima mladih i unapređenja omladinske politike i nevladinog sektora.


Foto: TOB

Kako je navedeno u Odluci, za predlaganje kandidata za članove ove radne gupe iz reda predstavnika nevladinog sektora biće raspisan Javni poziv, dok će Sekretarijat za društvene djelatnosti vršiti administrativno - tehničke poslove za potrebe iste.

"Radna gupa ima zadatak da, uradi analizu postojećeg stanja, evidentira probleme i slabosti, identifikuje ciljeve, te da u skladu sa nacionalnom Strategijom za mlade 2023-2027 i Lokalnim akcionim planom 2025-2026, izradi nacrt LAPM za period 2025 — 2026 Opštine Budva , kojim će se utvrditi mjere i aktivnosti za mlade i plan implementacije", ističe se u Odluci.

Nakon izrade nacrta LAPM, sprovodi se javna rasprava i utvrđuje prijedlog dokumenta, koji se zatim dostavlja Skupštini Opštine Budva na usvajanje.

M.O.