30-06-2021

Pola plaže mora biti bez mobilijara

Početkom glavne turističke sezone, kontrolori Morskog dobra i Turističke inspekcije obilaziće crnogorske plaže kako bi utvrdili da li se poštuju pravila uređenja plaža.

Pola plaže mora biti bez mobilijara | Radio Televizija Budva

Uprkos tome što zakupci plaža moraju od plažnog mobilijara osloboditi 50 odsto kupališta i taj prostor jasno i vidljivo označiti, mali broj njih to poštuje.

Plaže tako postaju nedostupne građanima koji su primorani ili da plate plažni mobilijar ili da napuste kupalište jer im je onemogućen pristup i korišćenje obale mimo zakupa.

Kako su kazali iz Uprave za inspekcijske poslove tokom pojačanih radnih aktivnosti u ljetnjoj turističkoj sezoni u primorskim opštinama na terenu će biti angažovano 13 turističkih inspektora.

Pravilnik

– Shodno Pravilniku o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru, zakupci kupališta su dužni da polovinu plaže oslobode od plažnog mobilijara, shodno skici koju izdaje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom – kazali su iz Uprave za inspekcijske poslove.

Kako objašnjavaju na drugoj polovini plaže postavlja se jedan suncobran i dvije ležaljke na najmanje osam metara kvadratnih ili jedan baldahin na isto tolikoj površini.

– Na hotelskim kupalištima postavlja se jedan suncobran i dvije ležaljke na najmanje 10 metara kvadratnh, jedan baldahin na istoj toj površini, a jedan suncobran i dvije ležaljke na najmanje 15 metara kvadratnih u hotelima sa pet zvjezdica.

Ukoliko se sve ove odredbe ne poštuju, ističu da su novčane kazne za pravno lice 1.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu 200 eura i za preduzetnika 200 eura.

Kontrolori Morskog dobra na terenu evidentiraju da li su zakupci ispunili propisane uslove za organizaciju kupališta, a predmet kontrole je i ispunjenost svih obaveza koje su sadržane u Ugovoru o zakupu morskog dobra.

Kako su kazali iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom uz ugovor korisnici dobijaju uslove za uređenje kupališta gdje je nabrojano kako kupalište treba da izgleda, kao i skicu kupališta.

– Shodno sigurnosno zdravstvenim protokolima na plažama je potrebno napraviti razmak između plažnog mobilijara dva metra udaljenosti. Takođe, zakupac je dužan da postavi dezinfekciona sredstva, kao i redovno održavanje higijene – objasnili su iz Morskog dobra.

Shodno pravilniku o uređenim i izgrađenim kupalištima, napominju da je predviđeno da se na kupalištima mogu postavljati suncobrani bijele boje, bež ili u pastelnim bojama sa reklamom na rubu ili unutrašnjosti suncobran.

– Službenici službe kontrole vrše redovne kontrole stanja zone morskog dobra, o čemu se sačinjavaju službene zabilješke koje se šalju na dalju proceduru (prijava nadležnim inspekcijama, opomena i sl). Nakon konstatacije o nepravilnostima na kupalištima od strane službe kontrole, podnosi se inicijativa za kontrolu nadležnoj turističkoj inspekciji koja sprovodi dalje mjere i radnje. Pored navedenog korisniku se izriče opomena zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza, kao i opomena pred raskid ugovora – ističu iz Morskog dobra.

Radi sprečavanja prenatrpanosti plažnim mobilijarom na kupalištima treba da se ostavi slobodan pristup do mora, u širini od najmanje jedan metar, a na svakih 20 metara slobodna zona uz more u širini od najmanje tri metra, dok je na kupalištima površine do 500 metara kvadratnih najmanje jedan metar.

– Potrebno je osloboditi od plažnog mobilijara polovinu plaže po dužini, dijeljeno simetralom upravno na obalnu liniju i da taj prostor označi, a na kupalištu treba da se nalazi i jedna kula za spasioce na svakih 100 metara dužine obale, sa istaknutim natpisom ,,spasilac“, na crnogorskom i engleskom jeziku. Potrebno je da postoji i jedan spasilački punkt na svakih 50 metara, između dvije kule za spasioce, u neposrednoj blizini vode; signalizacione zastavice (u tri boje) i informativna tabla sa objašnjenjem značenja na crnogorskom i engleskom jeziku i jedan čamac za spašavanje na svakih 200 metara dužine obale – objasnili su iz Morskog dobra.

Dodali su i da kula za spasioca i spasilački punkt treba da imaju: dvogled, bovu za spašavanje, signalizacione zastave, mobilni telefon i opremu za prvu pomoć.

– Obilježavanje kupališta vrši se sa vodene strane, postavljanjem plutajućih međusobno povezanih bijelih i crvenih bova, na udaljenosti od 100 metara od obale. Kupališta na kojima se nalaze ribarske poste, kao i kupališta za kite/wind surfing se ne ograđuju sa morske strane. Unutar ograđenog dijela kupališta ne mogu se postavljati bove za privez plovila, niti se plovila mogu kretati – upozorili su iz Morskog dobra.


Radi pružanja svih neophodnih informacija i obavještenja kupačima, na kupalištima se postavljaju informativne table, i to: tabla sa informacijama o kupalištu koja sadrži: naziv i vrstu kupališta, ime korisnika/zakupca, dužinu zahvata, plan organizacije kupališta sa skicom, radno vrijeme kupališta, tačan/dozvoljen broj plažnog mobilijara po vrstama, cjenovnik plažnog mobilijara (sa naznakom vremena do kada se plažni mobilijar naplaćuje), zonu uz more za slobodan prolaz kupača, kao i usluge koje se pružaju na plaži, brojeve telefona i nazive nadležnih inspekcijskih službi i link sa informacijama o kvalitetu morske vode, na crnogorskom i engleskom jeziku; tabla sa informacijama o plažnom redu koja sadrži pravila ponašanja na kupalištu i način i uslove korišćenja opreme na kupalištu na crnogorskom i engleskom jeziku; tabla sa informacijama o bezbjednosti kupača koja sadrži informacije o radnom vremenu spasioca, objašnjenjem značenja boja zastavica i drugim informacijama koje su bitne za bezbjednost kupača, na crnogorskom i engleskom jeziku.

Uređaji i oprema na plaži

Kako su ukazali iz Morskog dobra osnovni uređaji i oprema na kupalištu su sanitarni čvor koji se postavlja na svakih 1.000 metara kvadratnih površine kupališta ili sanitarni čvor u objektu korisnika kupališta kad se objekat nalazi na udaljenosti do 50 metara od kupališta.

– Obavezne su i mobilne korpe za otpatke – postavljaju se na svakih 10 metara i korpe za selektivno odlaganje otpada ukoliko za to postoji mogućnost, izrađene od adekvatnog materijala pogodnog za održavanje; tuševi – postavljaju se dva tuša na svakih 50m kupališta; kabine za presvlačenje – postavljaju se dvije kabine na svakih 50m, izrađene od montažno/demontažnih materijala pogodnih za održavanje i bez reklamnih natpisa; plažni mobilijar; bove za obilježavanje kupališta sa morske strane; kula za spasioca, spasilački punkt i spasilačka oprema i protivpožarni aparat – istakli su iz Morskog dobra.

Pod uslovima bezbjednosti, kako su istakli iz Morskog dobra, na kupalištu se podrazumijeva organizacija spasilačke službe i ostale spasilačke opreme, kao i obilježavanje kupališta sa morske strane.

– Spasilačka služba podrazumijeva najmanje jednog spasioca koji ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje Crveni krst, na svakih 50 metara dužine obale u julu i avgustu, odnosno na svakih 100 metara dužine obale u ostalim mjesecima. Spasioci posjeduju licencu Crvenog krst za obuku spasilaca na moru. Tokom radnog vremena spasilac je dužan da boravi na kuli ili obavlja kontrolne šetnje obalom i da uvijek nosi prepoznatljivu uniformu kako bi ga kupači lako uočili – kazali su iz Morskog dobra.