20-06-2019

Predstavljena Analiza finansiranja politika za Rome na nacionalnom i lokalnom nivou za 2017. godinu

Ministarstva bi decentralizovanim planiranjem finansiranja trebalo da stvore okvir za kvalitetne projekte koji se bave poboljšanjem položaja romske i egipćanske manjine, poručeno je na konferenciji romske organizacije mladih Koračajte sa nama – Phiren Amenca.

Predstavljena Analiza finansiranja politika za Rome na nacionalnom i lokalnom nivou za 2017. godinu | Radio Televizija Budva

Ta nevladina organizacija (NVO) sprovela je istraživanje o izdvajanju novca iz državnog i opštinskih budžeta za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori i o finansiranju projekata čiji je cilj poboljšanje položaja te populacije, za 2017. godinu.

Istraživanje je sprovedeno analizom dokumenata i informacija dobijenih po osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama i/ili putem pretrage sajtova institucija, lokalnih samouprava, međunarodnih organizacija i fondova.

Na osnovu tog istraživanja, Phiren Amenca pripremila je preporuke koje će uputiti donosiocima odluka u lokalnim samoupravama i državnim organima, a koje mogu biti korisne i predstavnicima međunarodnih institucija i NVO sektoru.

Istraživačica javnih politika u toj NVO Almedina Jasharaj kazala je da je potrebno unaprijediti transparentnost institucija koje su zadužene za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020. Godine.

“Ministarstva bi kroz sistem decentralizovanog planiranja finansiranja projekata trebalo da stvore okvir za kvalitetne projekte koji se bave poboljšanjem položaja romske i egipćanske manjine”, rekla je ona.

Prema riječima Jasharaj, potrebno je osnažiti organizacije koje u fokusu imaju probleme romske I egipćanske zajednice na lokalnom I državnom nivou za upravljanje projektima.

Jedna od preporuka, kako je navela, je i unaprjeđenje transparentnosti postupka dodjele sredstava NVO, rezultata konkursa i trošenja sredstava i evaluacije odobrenih projekata na lokalnom nivou i od strane javnih fondova.

Prema nalazima istraživanja, većina institucija na državnom nivou sprovodila je aktivnosti za rješavanje problema Roma i Egipćana, ali, kako se navodi, sa skromnim budžetskim sredstvima.

Jasharaj je kazala da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, odnosno Odjeljenje za unaprjeđenje i zaštitu prava Roma i Egipćana, u izvještajnom period, u tu svrhu izdvojilo 156 hiljada EUR.

Kako je navela, Ministarstvo prosvjete izdvojilo je 67,5 hiljada EUR, a kulture skoro sedam hiljada EUR.

Jasharaj je rekla da ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja, održivog razvoja i turizma i unutrašnjih poslova nijesu izdvajali novac za inkluziju Roma i Egipćana, niti su sprovodili konkurse za dodjelu projekata NVO.

“Zavod za zapošljavanje za realizaciju programa za Rome i Egipćana izdvojio je skoro 37 hiljada EUR, dok je Evropska unija (EU) finansirala projekat Zavoda sa 76,5 hiljada”, navela je ona.

Jasharaj je rekla da je Evropska delegacija u Crnoj Gori podržala sedam projekata za poboljšanje položaja romske i egipćanske populacije, a koji se sprovode od kraja 2016. do prve polovine prošle godine, i u tu svrhu odvojila je oko 574,65 hiljada EUR.

Jasharaj je kazala da opštine koje su bile obuhvaćene istraživanjem većinom nijesu finansirale projekte NVO čiji je djelokrug poboljšanje položaja romske i egipćanske populacije.

Kako je rekla, opština Tivat je izdvojila skoro devet hiljada EUR za aktivnosti socijalne inkluzije Roma I Egipćana, dok je opština Pljevlja dodijelila 270 EUR za jednokratnu pomoć za Rome I Egipćane.

Jasharaj je navela da je opština Herceg Novi isplaćivala jednokratne socijalne pomoći i da je pomogla izgradnju šest stambenih jedinica sa 9,5 hiljada EUR, za 23 pripadnika romske zajednice.

Opština Nikšić, kako je dodala, za jednokratnu socijalnu pomoć, proctor za NVO I podršku njihovih aktivnosti izdvojila je oko 2,19 hiljada EUR.

“Aktivnosti za socijalnu inkluziju nijesu fokusirane posebno na Rome i Egipćane, već se Akcioni plan za socijalnu inkluziju te populacije sprovodi kroz Lokalni plan za unaprjeđenje socijalne inkluzije – razvoj usluga socijalne i dješje zaštite u Glavnom gradu”, navodi se u odgovoru koji je Glavni grad dostavio NVO Phiren Amenca.

Jasharaj je kazala da opštine Ulcinj, Budva, Bar i Kotor nijesu izdvajale novac za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u 2017. Godini.

“Opština Berane sprovodila je redovne aktivnosti poput obilazaka romskih i egipćanskih naselja, dodjele jednokratne socijalne pomoći, ali nijesu naveli koliko novca su za to potrošili”, dodala je ona.

Izvršni director Phiren Amence Elvis Beriša kazao je da su, u okviru projekta, održana dva trening za jačanje kapaciteta romskih organizacija za finansijsko upravljanje NVO.

Beriša je rekao da je cilj tih treninga bio da se predstavnici romskih organizacija osnaže da kvalitetno upravljaju finansijama unutar organizacija i unaprijedi transparentnost finansijskog izvještavanja.