15-05-2024

Program javne rasprave o Nacrtu odluke za lokalni objekat od opšteg interesa- TS Budva Mall

Prema odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na području opštine Budva, te Odluke o učešću lokalnog stanovništva u javnim poslovima, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva objavljuje program Javne rasprave o Nacrtu Oduke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa - trafostanice TDS 10/0,4 kV »Budva Mall« sa uklapanjem u VN mrežu KO Budva.


(Foto: Agencija za zaštitu životne sredine/Elaborat/Printscreen)

Na osnovu člana 223 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), člana 6 stav 3 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji opštine Budva („Službeni list Crne Gore- opštinski propisi“ br. 66/23), člana 27 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore- opštinski propisi“ br. 13/12) i Zaključka o utvrđivanju Nacrta Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- trafostanice DTS 10/0,4kV »Budva Mall« sa uklapanjem u VN mrežu KO Budva, u zahvatu DUP-a »Dubovica I- Izmjene i dopune«, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, utvrđuje:

PROGRAM JAVNE RASPRAVE o Nacrtu Oduke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- trafostanice TDS 10/0,4 kV »Budva Mall« sa uklapanjem u VN mrežu KO Budva

Potpredsjednica opštine Budva donijela je Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- trafostanice DTS 10/0,4kV »Budva Mall« sa uklapanjem u VN mrežu KO Budva i stavljanju istog na javnu raspravu, br. 01-332/24-653/3 od 15.05.2024. godine.

Navedenim zaključkom određeno je da se Nacrt ove odluke sa elementima UT uslova stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 radnih dana i to u periodu od 17.05.2024. do 10.06.2024. godine.

Programom održavanja javne rasprave za utvrđeni Nacrt odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- trafostanice DTS 10/0,4kV »Budva Mall« sa uklapanjem u VN mrežu KO Budva, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, precizira sledeće:

1. Nacrt Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- trafostanice DTS 10/0,4 kV »Budva Mall« sa uklapanjem u VN mrežu KO Budva, akt br. 01-332/24-653/2 od 30.04.2024. godine i Projektni zadatak sa tehničkim uslovima za izradu glavnog projekta, urađen od strane “Enproing” doo Podgorica, a na koji je data saglasnost CEDIS-a, akt br. 30-20-04-1605 od 23.02.2024. godine, biće dostupni za javni uvid, u periodu od <17. maja do 10. juna 2024. godine, u prostorijama Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, Trg Sunca br. 3, Budva i objavljen na internet adresi Opštine Budva www.budva.me/ Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj/ Novosti, kao i na oglasnoj tabli u Opštini Budva.

2. Program javne rasprave o Nacrtu predmetne odluke objaviće se na internet stranici Opštine Budva i putem lokalnog emitera RTV Budva.

3. Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi, ostvare uvid u Nacrt predmetne odluke i Projektni zadatak, neposredno na web sajtu Opštine Budva ili u prostorijama Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj, svakog radnog dana u terminu od 9 do 11 časova, za vrijeme trajanja javne rasprave od 17. maja do 10. juna 2024. godine.

4. Predlozi, sugestije i primjedbe dostavljaju se do 10. juna 2024. godine, u pisanoj formi: putem pošte na adresu Opština Budva- Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, Trg Sunca br.2, Budva; neposredno na pisarnici Opštine Budva ili na e-mail urbanizam.bd@budva.me.

5. Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj će razmotriti dostavljene predloge, sugestije i primjedbe učesnika javne rasprave o Nacrtu predmetne odluke i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, najkasnije do 17.06.2024. godine.

6. Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu ove odluke biće objavljen najkasnije do 17.06.2024. godine na internet adresi Opštine Budva www.budva.me/ Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj/ Novosti i na oglasnoj tabli u Opštini Budva.


Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva