25-09-2021

TOB: Javni poziv bankama

U skladu sa Planom rada i Finansijskim planom za 2021. godinu, Turistička organizacijaopštine Budva objavila je 14. septembra Javni poziv za dobijanje podrške pokrivanja dijela fiksne kamatne stope hipotekarnih kredita za fizička lica kod komercijalnih banaka u narednih 12 mjeseci, koji su odobreni za adaptaciju postojećih kapaciteta i podizanje kvaliteta usluga i izgradnju novih kapaciteta u turističke svrhe u individualnom smještaju na teritoriji opštine Budva.

TOB: Javni poziv bankama | Radio Televizija Budva

Foto: Arhiva

Predmet podrške: Dodjela sredstava za pokrivanje dijela fiksne kamatne stope hipotekarnih kredita za fizička lica kod komercijalnih banaka koji su odobreni u poslednje četiri godine, za adaptaciju postojećih kapaciteta i podizanje kvaliteta usluga i izgradnju novih kapaciteta u turističke svrhe u individualnom smještaju na teritoriji opštine Budva.

Pod individualnim smještajem podrazumijevaju se smještajni objekti koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvima (individualni turistički smještaj, odnosno tzv. „privatni
smještaj“), a koji prema Zakonu o turizmu podrazumijevaju smještajne jedinice sa najviše 20 ležajeva i čiji su vlasnici fizička lica

Ukupan iznos sredstava za realizaciju podrške pokrivanja dijela fiksne kamatne stope hipotekarnih kredita za fizička lica kod komercijalnih banaka koji su odobreni u poslednje četiri godine, za adaptaciju postojećih ili izgradnju novih kapaciteta i podizanje kvaliteta usluge u individualnom smještaju na teritoriji opštine Budva iznosi 40.000,00 €.

Podrška se realizuje do utroška sredstava predviđenih budžetom za ovaj Javni poziv.

1. Ciljevi:

Subvencija kamatne stope fizičkim licima kojima je odobren kredit kod komercijalnih banaka u poslednje četiri godine, za adaptaciju postojećih ili izgradnju novih kapaciteta i podizanje kvaliteta usluge u individualnom smještaju na teritoriji opštine Budva kao mjera pomoći u cilju lakšeg prevazilaženje krize izazvane pandemijom virusa COVID 19

Podizanje standarda usluge u individualnom smještaju Mediteranska 8/6, TQ “Plaza”, 85310 Budva, Montenegro tel:+382(0)33/402-814, +382(0)33/402-815 e-mail: [email protected] web: www.budva.travel
PIB: 02410575; Žiro račun510-11328-06

2. Korisnici:

Korisnici podrške mogu biti:

- Komercijalne banke koje u svom proizvodnom programu za fizička lica imaju hipotekarne kredite sa fiksnom kamatnom stopom.

3. Namjena sredstava

Sredstva se mogu koristiti isključivo za pokrivanje dijela fiksne kamatne stope hipotekarnih kredita za fizička lica kod komercijalnih banaka koji su odobreni u poslednje četiri godine, za adaptaciju postojećih kapaciteta i podizanje kvaliteta usluga i izgradnju novih kapaciteta u turističke svrhe u individualnom smještaju na teritoriji opštine Budva.

Uslov za podršku jeste prilaganje ugovora o turističkom hipotekarnom kreditu sa klijentom .

4. Sredstva se ne mogu koristiti:

za pokrivanje dijela troškova kamatne stope kredita koji nisu namijenjeni za adaptaciju postojećih, podizanje kvaliteta usluge ili izgradnju novih kapaciteta u individualnom smještaju

5. Iznos podrške i prihvatljivost troškova

Iznos sredstava koji se može odobriti je 25% iznosa fiksne kamatne stope odobrenog hipotekarnog turističkog kredita. Sredstva se isplaćuju do realizacije opredijeljenog budžeta, na način što komercijalna banka koja se kvalifikuje za dobijanje sredstava opredijeljenih ovim Javnim pozivom i sa kojom TO Budva sklopi ugovor, podnosi zahtjev za isplatu sredstava uz koji prilaže ugovor sa klijentom o hipotekarnom kreditu, nakon isplate sredstava banka dostavlja izvod kojim dokazuje da su serdstva
potrošena namjenski. TO Budva izabranoj banci isplaćuje jednokratno 25% kamatne stope za klijenta za narednih 12 mjeseci trajanja hipotekarnog kredita.

U slučaju da banka sklopi više ugovora o hipotekarnom kreditu sa istim klijentom za adaptaciju ili izgradnju istog objekta u turističke svrhe i podnese više zahjteva, TO Budva neće isplaćivati sredstva po tom osnovu.

6. Potrebna dokumentacija

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) Zahtjev sa obrazloženjem
b) Izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci
dati u zahtjevu tačni
c) Detaljan opis proizvoda ( hipotekarnog kredita) u smislu maksimalnog
iznosa kredita, ročnosti i visine kamatne stope
d) Dokumentaciju kojom dokazuje da je prilikom analize i obrade iznosa i
ročnosti kredita klijenta korišćeno odobrenje za iznajmljivanje ležajeva
e) Potvrdu o registraciji banke

TO Budva zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dodatna pojašnjenja.

7. Zahtjevi koji se neće razmatrati

Neće se razmatrati:

a) zahtjevi čija dokumentacija nije kompletna;
b) neblagovremeni zahtjevi, dostavljeni nakon definisanog roka;
c) zahtjevi koji se odnose na projekte koji nijesu predmet ovog Javnog poziva;
d) zahtjevi koje dostave subjekti koji ne pripadaju kategorijama definisanim u Javnom pozivu;

8. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 30 kalendarskih dana od dana objavljivanja javnog poziva.
9. Način podnošenja zahtjeva i dokumentacije

Potencijalni korisnici se prijavljuju podnoseći zahtjev za dodjelu sredstava i u prilogu dostavljaju traženu dokumentaciju.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Turistička organizacija opštine Budva, Mediteranska 6/8, TQ Plaza, 85310 Budva, Crna Gora, direktno na arhivu sa oznakom: „Prijava na Javni poziv za dobijanje podrške pokrivanja dijela
fiksne kamatne stope hipotekarnih kredita za fizička lica kod komercijalnih banaka u narednih 12 mjeseci, koji su odobreni za adaptaciju postojećih kapaciteta i podizanje kvaliteta usluga i izgradnju novih kapaciteta u turističke svrhe u individualnom smještaju na teritoriji opštine Budva.

10. Postupak odlučivanja

Inicijalno procesuiranje zahtjeva primljenih po ovom Javnom pozivu je u nadležnosti radne grupe koju formira direktor TO Budva. Radna grupa obrađuje i sistematizuje zahtjeve, pribavlja dodatne podatke i utvrđuje zahtjeve koji ispunjavaju zadate uslove.

Na osnovu utvrđenog, odabira zahtjeve koji su se kvalifikovali za dobijanje podrške i dodjelu sredstava.

Kriterijumi za ocjenu projekta

Odabir najpovoljnije ponude vršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:

Najmanja fiksna kamatna stopa 60 bodova, po formuli najniža ponuđena kamatna stopa podijeljeno sa ponuđenom kamatnom stopom x 60

Maksimalni iznos kredita 20 bodova, po formuli maksimalno ponuđeni iznos kredita podijeljen sa ponudjenim iznosom kredita x 20

Najduža ročnost 20 bodova, po formuli najduža ročnost kredita podijeljena sa ponuđenom ročnošću kredita x 20

Maksimalni broj mogućih osvojenih bodova je 100. Sabiranjem bodova svakog kvalifikovanog podnosioca zahtjeva dobiće se najpovoljnija ponuda na osnovu koje će se donijeti Odluka o odabiru podnosioca zahtjeva.

Pravo na korišćenje sredstava imaju prve tri rangirane banke i to:

Prvorangirana banka 50% sredstava
Drugorangirana banka 30% sredstava
Trećerangirana banka 20% sredstava

Ukoliko se desi da se kvalifikuju dvije banke, pravo na raspolaganje budžeta imaju u odnosu 60/40% u korist prvorangirane.

Ukoliko se kvalifikuje samo jedna banka, ista raspolaže pravo na ukupno opredijeljen budžet.

Odluku o odabiru na osnovu bodovanja, donosi direktor TO Budva. Sa bankom kvalifikovanom za dobijanje podrške, TO Budva zaključuje ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vezi njegove realizacije.

11. Rok za donošenje odluke i odlučivanje o prigovorima

Odluka o odabiru podnosioca zahtjeva i dodjeli sredstava, odnosno Odluku o odbijanju ukoliko prijave ne ispunjavju uslove predviđene Javnim pozivom, donijeće se najkasnije u roku 14 dana zatvaranja javnog poziva.

Na donesene odluke, na osnovu Javnog poziva, podnosilac ima pravo da uloži prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na sajtu. O primljenim prigovorima odlučivaće se u roku od 10 radnih dana od dana prijema prigovora.

12. Korisnik kome su odobrena sredstva

Naziv korisnika kome su odobrena sredstva biće objavljen na internet stranici TO Budve u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava.

13. Rok za potpisivanje ugovora

TO Budva će sa odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku 10 radnih dana od dana objave Odluke o dodjeli sredstava, odnosno odlučivanja po prigovorima.

14. Obaveze korisnika su da:

Obaveze korisnika su da:
● potpiše ugovor
● sredstva koristi namjenski
● dostavi ugovore sa klijentima o turističkom hipotekarnom kreditu
● izvod koji dokazuje da su sredstva po osnovu ugovora namjenski
utrošena
● na zahtjev TO Budve pruži na uvid i dodatnu naknadno traženu
dokumentaciju
● promoviše Turističku organizaciju Budve u okviru posebne
promotivne kampanje kao partnera na projektu uz prethodnu
saglasnost TO Budve
● realizuje i druge obaveze definisane ugovorom.

15. Nadzor

Radna grupa imenovana od strane direktora TO Budva obavlja nadzor nad namjenskim korišćenjem odobrenih sredstava putem pisanog izvještaja sa pratećom dokumentacijom (dokazima o korišćenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja TO Budva.

Po potrebi, obavlja se i dodatni nadzor uvidom u dokumentaciju kod korisnika sredstava.

U slučaju utvrđivanja objektivnih okolnosti koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza koje proizlaze iz ovog Javnog poziva i koje su utvrđene Ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah o tome obavijestiti TO Budva pisanim putem.

U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u korišćenju odobrenih sredstava, direktor TO Budva donosi Odluku o povratu sredstava, a korisnik je dužan vratiti ista u roku od 15 dana od prijema odluke.

Napomena: Javni poziv je objavljen dana 14.09.2021. godine.

Kontakt: [email protected]