28-09-2020

U toku predkonsultacije o budžetu za 2021. godinu

Sekretarijat za finansije Opštine Budva uputio je Javni poziv za prethodnu konsultaciju kojim obavještava građane, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organe lokalne uprave i privredna društva i ustanove čiji je osnivač Opština, državne organe i službe, pravna lica, preduzetnike i ostale zainteresovane subjekte da dostave predloge, intrerese i stavove u vezi sa donošenjem Odluke o budžetu Opštine Budva za 2021.godinu.Sekretarijat za finansije kao obradivač Odluke o budžetu Opštine Budva za 2021. godinu u skladu sa mehanizmima i oblicima učešća gradana u postupku prethodnog konsultovanja (period prije izrade samog nacrta odluke) obaviještava subjekte učešća iz stava i ovog Javnog poziva Opštine Budva da svoje predloge, interese i stavove mogu izraziti dostavljanjem istih u pisanoj formi putem pošte, na adresu Sekretarijat za finansije Opštine Budva, kancelarija br. 78, Trg sunca br.3; putem e-mail adrese marko.vujovic@budva.me

Period predviđen za prijem predloga, stavova i interesa u postupku prethodnog konsultovanja traje do 30.09.2020. godine.Sekretarijat za finansije je dužan da obradi podatke prikupljene u postupku prethodnog konsultovanja i sačini izvještaj o rezultatima prethodnog konsultovanja, do 01.10.2020.godine. lsti će biti objavljen na internet adresi Opštine Budva www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine Budva dana 02.10.2020.godine.

Sekretarijat za finansije prilikom sačinjavanja Nacrt Odluke o budžetu Opštine Budva za 2021. godinu koristi i podatke iz Izvještaja o rezultatima prethodnog konsultovanja, ukoliko bude sugestija i predloga. Javni poziv i obavještenje o pokretanju postupka za prethodnu konsultaciju je objavljen preko lokalnog javnog emitera RTV Budva, na internet adresi opštine www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine Budva od 22.09. do 30.09.2020. godine.