25-09-2021

U toku predkonsultacije o budžetu za 2022. godinu

Sekretarijat za finansije Opštine Budva uputio je Javni poziv za prethodnu konsultaciju kojim obavještava građane, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organe lokalne uprave i privredna društva i ustanove čiji je osnivač Opština, državne organe i službe, pravna lica, preduzetnike i ostale zainteresovane subjekte da dostave predloge, intrerese i stavove u vezi sa donošenjem Odluke o budžetu Opštine Budva za 2022. godinu.

U toku predkonsultacije o budžetu za 2022. godinu | Radio Televizija Budva


Foto: Arhiva

Sekretarijat za finansije kao obrađivač Odluke o budžetu Opštine Budva za 2022. godinu u skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku predhodnog konsultovanja (period prije izrade samog nacrta odluke) obavještava subjekte učešća iz stava 1 ovog Javnog poziva Opštine Budva da svoje predloge interese i stavove mogu izraziti dostavljanjem istih u pisanoj formi putem pošte, na adresu Sekrtarijat za finansije Opštine Budva, kancelarija br. 78, Trg sunca br.3 ; putem e-mail adrese marko.vujovic@budva.me.

Period predviđen za prijem predloga i stavova u postupku predhodnog konsultovanja traje od 23. septembra do 1. oktobra ove godine.Sekretarijat za finansije je dužan da obradi podatke prikupljene u postupku prethodnog konsultovanja i sačini izvještaj o rezultatima prethodnog konsultovanja, do 5. oktobra 2021. godine. Isti će biti objavljen na internet adresi Opštine Budva www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine Budva dana 05.10.2021. godine.

Sekretarijat za finansije prilikom, sačinjavanja Nacrta Odluke o budžetu Opštine Budva za 2022. godinu koristi i podatke iz Izvještaja o rezultatima prethodnog konsultovanja, ukoliko bude sugestija i predloga. Javni poziv i obavještenje o pokretanju postupka za prethodnu konsultaciju je obavljen preko lokalnog javnog emitera RTV Budva, na internet adresi opštine www.budva.me i na oglasnoj table Opštine Budva od 23. septembra do 1. oktobra 2021. godine.