05-12-2022

Javna rasprava o budžetu za 2023. godinu danas u Petrovcu

Sekretarijat za finansije Opštine Budva upućuje Javni poziv građanima opštine Budva, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom odluke o budžetu opštine Budva za 2023. godinu.


Foto: Arhiva, Portal RTV Budva

Javna rasprava o nacrtu odluke o budžetu opštine Budva za 2023. godinu će trajati 15 dana (od 29.11. do 13.12.2022. godine), a Program održavanja javne rasprave biće objavljen na RTV Budva, na internet adresi opštine Budva www.budva.me, na web strani Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/Novosti i na Oglasnoj tabli Opštine Budva, Trg sunca br.3, Budva, tj. od 29.11. do 13.12.2022. godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postuku javne rasprave, Sekretarijat za finansije obavještava subjekte učešća iz stava 1 ovog javnog poziva da svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu izraziti:

- na javnoj raspravi koja će biti organizovana u Petrovcu, u zgradi kulturne ustanove “Crvena komuna”, dana 05. 12. 2022. godine u 10 h;

- na javnoj raspravi koja će biti organizovana u Budvi, u zgradi opštine (skupštinska sala), dana 08. 12. 2022. godine u 10 h;

- na javnoj raspravi koja će biti organizovana u Budvi, u zgradi opštine (skupštinska sala), dana 09. 12. 2022. godine u 10 h;

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Sekretarijat za finansije Opštine Budva, Trg sunca br. 3;

- putem e-mail adrese marko.vujovic@budva.me;

Sekretarijat za finansije Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 14.12.2022. godine.

Izvještaj iz prethodne tačke objaviće se 14.12. 2022. godine na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, (web strana Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/ Novosti) i na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o budžetu opštine Budva za 2023. godine biće objavljen od 29.11 do 13.12.2022. godine preko lokalnog javnog emitera RTV Budva, na internet adresi opštine www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine Budva.

Uz tekst Javnog poziva, Sekretarijat za finansije je objavio i Program održavanja javne rasprave u periodu od 29.11. do 13.12.2022. godine.

Predsjednik Opštine Budva, saglasno Zaključku o utvrđivanju Nacrta odluke o budžetu opštine Budva za 2023. godinu, broj 01- 400/22-2455/1, od 29.11.2022. godine, je isti stavio na javnu raspravu u trajanju od 15 (petnaest) dana od 29.11. do 13.12.2022. godine.

Sekretarijat za finansije Programom javne rasprave precizira slijedeće:

Program javne rasprave za Nacrt odluke o budžetu opštine Budva za 2023. godinu je dostupan u periodu od 29.11. do 13.12.2022. godine, na:

- internet adresi Opštine Budva www.budva.me : 1. Opština Budva/Novosti; 2. Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/ Novosti,

- na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva i

- na RTV Budva - oglasno;

Nacrt odluke o budžetu opštine Budva za 2023. godinu je dostupan svim zainteresovanim u periodu od 29.11. do 13.12.2022. godine, na:

- internet adresi Opštine Budva www.budva.me (web strana Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/ Novosti) i

- Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva

Program održavanja javne rasprave predviđa javno učestvovanje zainteresovanih stranki na slijedeći način:

- 05.12.2022 Petrovac

(Mjesne zajednice Petrovac, Sveti Stefan, Buljarica, Reževići, građani i institucije sa područja ovih mjesnih zajednica), u Sali kukturne ustanove ''Crvena komuna'', početak u 10 časova

-08.12.2022. Budva

(Mjesne zajednice sa područja užeg dijela grada, kao i mjesne zajednice Bečići, Brajići, Gornji Pobori, Jaz, Markovići (građani i institucije sa područja ovih mjesnih zajednica), zgrada opštine Budva (skupštinska sala), početak u 10,00 časova

-09.12.2022. Budva

Stručna javna rasprava (starješine organa uprave, direktori javnih ustanova u preduzeća, korisnika budžetskih sredstava) zgrada opštine Budva (skupštinska sala), početak u 10,00 časova

Sekretarijat za finansije Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 14.12.2022. godine.

Izvještaj iz prethodne tačke objaviće se 14.12.2022. godine na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, (web strana Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/ Novosti) i na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva.