03-02-2015

Unaprijeđeno elektronsko dostavljanje poreskih prijava

Poreska uprava Ministarstva finansija Crne Gore je tokom 2014. godine unaprijedila elektronsko dostavljanje poreskih prijava, te se sada elektronskim putem mogu pored izvještaja o obračunatim plaćenim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, podnositi i prijave poreza na dodatu vrijednost i pravnih lica, finansijski iskazi i zahtjevi za povraćaj PDV-a.

Unaprijeđeno elektronsko dostavljanje poreskih prijava | Radio Televizija Budva

O broju poreskih obveznika koji koriste E-prijave i prednostima elektronskog dostavljanja prijava, samostalna savjetnica za edukaciju i javnost Poreske Uprave CG Gordana Stajčić: