22-08-2023

(VIDEO/FOTO) Morska zaštićena područja: Posebni rezervat prirode „Tivatska solila“

Odlukama Vlade Crne Gore, a skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, u Crnoj Gori su tokom 2021. godine proglašena tri zaštićena područja u moru: Park prirode „Platamuni“, Park prirode „Katič“ i Park prirode „Stari Ulcinj“. Ova tri parka prirode predstavljaju integrisana obalna i morska zaštićena područja i pripadaju IV kategoriji zaštićenih područja. U ovu kategoriju ubrajaju se područja u kojima su zaštićene divlje vrste biljaka i životinja i njihova staništa, a kojima se upravlja zbog njihove zaštite.


Foto: Morsko dobro

Posebni rezervat prirode „Tivatska solila“ nalazi se u močvarnom dijelu priobalnog pojasa Krtoljskog zaliva u opštini Tivat. Od 2008. godine Solila imaju status Posebnog rezervata prirode u cilju očuvanja rijetkih, prorijeđenih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta.


Foto: Morsko dobro

Najznačajniji tip vegetacije na ovom području su halofiti, biljke koje rastu na slanoj i zaslanjenoj podlozi. Solila predstavljaju jedno od poslednjih staništa halofitne vegetacije na istočnoj obali Jadrana. Ovaj rezervat predstavlja važno zimovalište ptica u državi, te njihovo odmorište tokom jesenje i proljećne seobe. Shodno tome, 2009. godine ovaj lokalitet je prepoznat kao Područje od međunarodnog značaja za boravak ptica u Crnoj Gori - IBA (Important Bird Area) područje.


Foto: Morsko dobro

Solila su Emerald stanište Bernske konvencije, a od 2013. godine rezervat je upisan na listu močvara od međunarodnog značaja prema Ramsarskoj konvenciji. Do danas je na Solilima registrovano 185 vrsta ptica, od ukupno 330 koje se redovno mogu vidjeti u Crnoj Gori. U plitkoj morskoj vodi ispred Solila česti su kormorani, gnjurci, galebovi, baljoške i pojedine vrste pataka. U plićacima se redovno hrane ptice šljukarice i više vrsta čaplji, od kojih se siva, velika bijela i mala bijela čaplja mogu vidjeti tokom cijelog ljeta.


Foto: Morsko dobro

Pored ptica, ovo područje je značajno stanište i velikog broja drugih organizama (insekata, riba, gmizavaca, vodozemaca, sisara itd.).

Tivatska Solila nastala su taloženjem sedimenta na slivu Široke rijeke i rijeke Koložun, kao i radom čovjeka koji je uz pomoć vjetra i sunca, u bazenima sa morskom vodom dobijao so.


Foto: Morsko dobro

Na prostoru Krtola, u neposrednoj blizini Solila, početkom XX vijeka izgrađena je fabrika „Prva Bokeška glinena industrija“. Fabrika je sa prostora Solila vadila sirovinu za rad fabrike – glinu, koja je od Solane do fabrike bila transportovana žičarom čiji su ostaci i danas vidljivi.

Zaštita morskih područja po zonama, važne napomene:

U sva tri morska zaštićena područja, izdvajaju se dvije zone zaštite: II zona sa aktivnim režimom zaštite i III zona sa režimom održivog korišćenja.

U skladu sa režimima zaštite, postoje ograničenja kada je reč o vršenju određenih radnji. Tako su u II zoni zaštite zabranjene aktivnosti kao što su: ribolov, izuzev ribolova plutajućim parangalima i udičarskim alatima koji nemaju dodir sa morskim dnom i ne oštećuju vrste i staništa na morskom dnu, zatim sidrenje plovila, kretanje plovila na motorni pogon brzinom većom od 10 čvorova, postavljanje i izgradnja objekata.

U III zoni zaštite sa režimom održivog korišćenja takođe je zabranjeno postavljanje i izgradnja objekata kao i hvatanje i ubijanje životinjskih vrsta.

U kopnenom dijelu zaštićenih područja, formirana je Zona zaštite III sa režimom održivog korišćenja na koju se nadovezuje zaštitni pojas u cilju srječavanja spoljnih faktora koji mogu uticati negativno na zaštićeno područje kao što su: otpadne vode, čvrsti otpad, nelegalna gradnja, požari i sl.
U saradnji sa JP Morsko dobro Crne Gore