23-05-2024

Zabranili MUP-u video nadzor javnih površina u Podgorici, Baru i Budvi

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka privremeno je zabranio Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore obradu podataka o ličnosti putem sistema video nadzora javnih površina na teritoriji Podgorice, Bara i Budve. U tri grada stavljena je van snage i Saglasnost za vođenje video nadzora javnih površina.


Foto: portal RTV Budva/arhiva

Podaci koje je BIRN-u ranije dostavila Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP) pokazali su da je crnogorski MUP nabavio softver za prepoznavanje lica Better Tomorrow koji proizvodi izraelska kompanija Any Vision. Softver je nabavljen u okviru projekta sistema video nadzora javnih površina, a kamere, čija je namjena prepoznavanje lica, postavljene su na lokacijama u Podgorici, Baru i Budvi.

U obrazloženju se navodi da je MUP bio u obavezi da obavijesti Agenciju u slučaju proširenja video nadzora javnih površina, te da kamere instalirane u tri grada sa softverom za prepoznavanje lica nijesu bile obuhvaćene Saglasnošću Agencije.

Iz Savjeta Agencije su podsjetili da u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti propisani je da se lični podaci moraju obrađivati na pošten i zakonit način i ne u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade.

Napominju da je MUP time što nije zatražio saglasnost ALZP-a, prekršio član 27 Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Kako se dalje navodi u rješenju ALZP-a MUP-u Crne Gore upućen je Nalog za dostavu pisanih izjava kojim je određen rok od pet dana za dostavljanje informacije o načinu na koji funkvioniše sistem rada FR kamera na kojima je instalirano softversko rješenje za prepoznavanje lica; da li softversko rješenje obuhvata biometrijsko prepoznavanje lica i na koji način se ono vrši, kao i da li je doneseno Interno pravilo za korišćenje video nadzora za prepoznavanje lica; kada je sistem stavljen u funkciju i drugo.

"Od strane MUP-a ovoj Agenciji do dana donošenja ovog Rješenja nijesu dostavljene tražene informacije koje su od bitnog značaja za odlučivanje u predmetnom slučaju. Na taj način subjekt nadzora– MUP je postupio suprotno članu 67. ZZPL", navodi se u rješenju.

Zato je Savjet izrekao mjeru privremene zabrane obrade ličnih podataka putem sistema video nadzora javnih povšina i naložio upravne mjere.

"Ovim Rješenjem stavlja se van snage Saglasnost za vođenje video nadzora javnih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica, opština Bar i Budva", zaključuje se u rješenju i dodaje:

"Nalaže se subjektu nadzora da u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja Agenciji dostavi pismenu izjavu da je sistem video nadzora javnih površina onemogućen. Nalaže se subjektu nadzora da u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja postupi po Nalogu za dostavu pismene izjave".

U Crnoj Gori ne postoji jasan zakonski okvir kojim je regulisana upotreba biometrijskih mjera na javnim površinama i njihova masovna obrada. Zakonom o zaštiti ličnih podataka predviđeno je da biometrijske mjere mogu primjenjivati državni organi radi bezbjednosti lica ili imovine, ali samo u vezi sa ulaskom u poslovni i službeni prostor uz prisustvo zaposlenih. Zakonom je predviđeno da se radi bezbjednosti mogu snimati javne površine.

Zakonom je predviđeno da prije svake automatske obrade biometrijskih podataka MUP mora tražiti saglasnost AZLP, jer to predstavlja poseban rizik za lična prava i slobode.

MUP protiv ovog rješenja može pokrenuti upravni spor u roku od 20 dana.(Portal RTCG)