12-09-2016

Danas 29. sjednica SO Budva

29. sjednica Skupštine opštine Budva, zakazana je za ponedeljak, 12. septembar 2016. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Akademije znanja.

Danas 29. sjednica SO Budva | Radio Televizija Budva

Dnevni red:

1. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije;
2. Predlog Odluke o završnom računu Budžeta Opštine Budva za 2015. godinu;
3. Predlog Odluke o davanju ovlašćenja predsjedniku opštine (razgraničenje katastarskih opština);
4. Predlog Odluke o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
5. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele 40 blok 22 u skladu sa DUP-om “Podkošljun” (Franeta Luka i Miodrag);
6. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele br. 5 u bloku 23 u skladu sa DUP-om “Dubovica I” (Vujović Marko i Branko);
7. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele br.2 u bloku 2 u skladu sa DUP-om “Podkošljun” (“Slavija” d.o.o. Budva);
8. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele br.6 u bloku 1 u skladu sa DUP-om “Dubovica” (Pavićević Vladimir);
9. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele br.1.15 blok br.1B u skladu sa DUP-om “Budva centar” (Ivanović Mladen);
10. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele br.35 u skladu sa DUP-om “Perazića Do” (Vukšić Vojin);
11. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele br.37 u skladu sa LSL Blizikuće (“Blizi Invest Company” d.o.o. Sveti Stefan);
12. Predlog Odluke o razmjeni nepokretnosti (Ivanković Neđeljko, Montenegroptomet)
13. Predlog Odluke o razmjeni nepokretnosti (“Kadmos” d.o.o. Budva);
14. Predlog Odluke o razmjeni nepokretnosti (Martić Mileta);
15. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na dijelu UP 18 blok B6 u skladu sa DUP-om Rozino II (Perović Dejan i Ivan);
16. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na UP 2 blok 2 u skladu sa DUP-om Dubovica I (Milan Božović);
17. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na UP 16.4 u bloku 16 u okviru DUP-a Budva centar (Petrović Maja i Nišavić Tanja);
18. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na UP 18 blok B9 u skladu sa DUP-om Petrovac (Gregović Rade);
19. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na UP 10-25 blok 10 u skladu sa DUP-om Babin do (Kovačević Nenad i ostali);
20. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na dijelu UP 1-4 u skladu sa DUP-om Budva centar (Popović Komnene i Smiljkić Sofija);
21. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na UP 7B blok 7 u okviru DUP-a Petrovac centar (Gregović Nevenka i Andrović Vaso);
22. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na gradnju (Samostan časnih sestara, Petrovac);
23. Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na dijelu UP 23.3 blok 23 u skladu sa DUP-om Budva centar br. 0101-365/1 od 06.08.2015. godine (Milo Božović);
24. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za ustanovljavanje privremenog prava službenosti (Braić Dragan);
25. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ Donji Pobori;
26. Predlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora direktora društva za konsalting i inženjering “BSP” d.o.o. Budva (Dragan Vukadinović);
27. Predlog Zaključka (o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju JU Narodna biblioteka Budve za 2015.godinu);
28. Predlog Rješenja (o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Narodna biblioteka Budve za 2016.godinu);
29. Predlog Zaključka (o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju JU Muzeji i galerije Budve za 2015.godinu);
30. Predlog Rješenja (o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Muzeji i galerije Budve za 2016.godinu);
31. Predlog Zaključka (o prihvatanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju d.o.o. Lokalni javni emiter „Radio Televizija Budva“ za 2015.godinu).