23-07-2021

Definisana dinamika za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021 – 2025. g.

Strategija razvoja turizma Crne Gore 2021-2025. g. sa Akcionim planom, predstavljaće krovni strateški dokument, koji će definisati viziju daljeg razvoja turizma, vodeći računa o načelima održivosti, razvojnim potrebama i potencijalima turizma u Crnoj Gori, saopšteno je iz Vlade.

Definisana dinamika za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021 – 2025. g. | Radio Televizija Budva

Foto:

Juče je održan drugi sastanak Radne grupe za izradu nove Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021 – 2025. g. sa Akcionim planom.

Ministarstvo ekonomskog razvoja iniciralo je izradu Strategije koja će biti bazirana na realnim tržišnim okolnostima, imajući u vidu analize stanja u turizmu. Pravni osnov za pripremu i usvajanje Strategije razvoja turizma sadržan je u Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu. Sastankom je predsjedavala mr Aleksandra Gardašević- Slavuljica, v.d. generalne direktorice za razvojne politike u turizmu, a prisustovali su predstavnici resornih ministarstava, međunarodnih organizacija, NVO-a, Nacionalne turističke organizacije, Akademske turističke zajednice i Udruženja turističkih agencija.

Tokom sastanka predstavljena je Analiza stanja u oblasti politike razvoja turizma, koja čini početnu fazu i osnov procesa planiranja budućih strateških pravaca razvoja turizma. Pored navedenog, predstavljen je i Dinamički plan u kojem su definisane dalje smjernice i realni rokovi izrade Strategije.

Kako su istakli predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja, insistiraće se na kreiranju Strategije koja će biti bazirana isključivo na realnim tržišnim zakonitostima uz postojanje Akcionog plana koji će biti smjernica u implementaciji.
S obzirom da je turizam tijesno povezan sa ostalim sektorima, cilj Ministarstva ekonomskog razvoja je da Strategija bude koherentna sa javnim politikama ostalih sektora jer će na taj način predstavljati uporište za obuhvat i dalju konkretizaciju pitanja i mjera, koje se odnose na sektor turizma u izradi nacionalnih programa.

Na prethodnom sastanku usaglašen je stav da bi crnogorski turizam trebalo da se razvija strateški u skladu sa ekonomskim ciljevima, uz poštovanje principa održivosti i očuvanja prirodnih resursa, kao i interesa, kako lokalnog stanovništva tako i turista. Naime, budući razvoj turizma treba da bude usmjeren u pravcu razvoja Crne Gore kao odgovorne, atraktivne, cjelogodišnje i jedinstvene turističke destinacije, sa povezanom i diverzifikovanom truističkom ponudom.

U narednom periodu intezivno će se raditi na pripremi dokumenta u skladu sa Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata definisanog od strane Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore. Pored navedenog, poseban segment Strategije će se odnositi na upravljanje destinacijom tokom kriznih situacija i oporavak crnogorskog turizma od uticaja pandemije virusom Covid-19. Sektor turizma, kao izuzetno “ranjiva” djelatnost na nepredvidive okolnosti kakva je pandemija COVID-19, pretrpio je ogromne gubitke u poslovanju zbog drastičnih promjena kako na strani ponude tako i na strani potražnje.

Ministarstvo ekonomskog razvoja je u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu pokrenulo postupak donošenja Odluke o potrebi izrade Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Strategiju razvoja turizma Crne Gore 2021-2025. g. sa Akcionim planom.