27-10-2023

Vlada usvojila Strategiju ranog razvoja djeteta

Vlada je danas usvojila Strategiju ranog razvoja djeteta za period od ove do 2027. godine, koja je rađena u cilju unapređenjenja ranog razvoja djece, kao najbolje investicije u budućnost cjelokupne populacije.

Vlada usvojila Strategiju ranog razvoja djeteta | Radio Televizija Budva

Foto: ilustracija / pixabay

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da je Vlada usvojila i Akcioni plan za ovu i narednu godinu.

“Koncept ranog razvoja djece je sveobuhvatan pristup programima za djecu i njihove roditelje, staratelje i okruženje i odnosi se na period od začeća do šeste godine života”, rekli su iz Ministarstva.

Kako su naveli, u protekloj deceniji, Evropska unija (EU) je implementirala nekoliko inicijativa kako bi naglasila važnost razvoja visokokvalitetnih politika za rani razvoj djece.

Iz Ministarstva su rekli da je Evropska komisija usvojila Strategiju o pravima djeteta kako bi pomogla u rješavanju problema siromaštva i socijalne isključenosti koja ima za cilj zaštitu i promociju prava djece i razvoj najboljeg mogućeg života za njih kako u EU tako i širom svijeta.

“Upravo iz tog razloga bila je neophodna integrisana strategija Vlade, koja će omogućiti efikasnu koordinaciju između različitih sektora i nivoa vlasti, kao i saradnju među relevantnim institucijama i zainteresovanim stranama – lokalnim, nacionalnim i međunarodnim u cilju kreiranja podržavajućih uslova za rani razvoj djece”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, prepoznajući značaj ranog razvoja za razvoj društva u Crnoj Gori, izradu te Strategije podržala je EU u sklopu inicijative „EU i UNICEF za rani razvoj djeteta u Crnoj Gori“.

Iz Ministarstva su rekli da je, u skladu sa svjetskim trendovima u toj oblasti i nastojanjima da se unaprijedi rani razvoj djeteta, Vlada odlučila da donese nacionalnu strategiju ranog razvoja i koordinaciju, a aktivnosti povjerila tom resoru.

“Ministarstvo je formiralo multisektorsku radnu grupu koju su činili predstavnici ministarstava zdravlja, prosvjete, rada i socijalnog staranja, ali i javnih ustanova koje se bave djecom”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, prilikom izrade Strategije, pripremljena posebna analiza kojom je ispitana horizontalna i vertikalna usklađenost novog strateškog za postojećim strateškim dokumentima.

Iz Ministarstva su rekli da je, do kraja septembra ove godine, 89 država usvojilo jedan ili više intersektorskih politika o ranom razvoju djeteta.

Prema njihovim riječima, Crna Gora će se tako pridružiti toj grupi država koje nastoje da stvore podržavajuće okruženje za razvoj usluga za djecu u ranom djetinjstvu.

“Očekivani rezultati Strategije su direktna korist za zdravlje, ishranu, rano učenje, zaštitu i holistički razvoj djece u Crnoj Gori, kao i osnažene porodice – bolje demografske perspektive”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su naveli da su očekivani rezultati Strategije i profesionalan razvoj stručnjaka i kadrova u oblasti zdravlja, obrazovanja i zaštite u Crnoj Gori, ali i pametnije finansiranje odnosno izbjegavanje dupliranja i povrat „investicija“.

Očekuje se da će Strategija rezultirati uključenošću društva u reformu, kroz kompanije i donatore koji će biti angažovani u implementaciji, ali i boljim uspjehom države u procesu pristupanja EU i u odnosu na globalnu zajednicu koja je prepoznala rani razvoj djeteta kao prioritet.

Iz Ministarstva su rekli da je očekivan rezultat Strategije i uvećan potencijal za primjenu, akademsku i stratešku razmjenu sa članicama EU.