06-09-2022

Božović će inicirati izradu Strategije razvoja Budve

Predsjednik Opštine Budva Milo Božović iniciraće proces donošenja Strateškog plana razvoja Opštine Budva za period 2023-2028, budući da opština već pet godina nema svoj krunski dokument planiranja razvoja.


Milo Božović, predsjednik Opštine Budva/ Foto: Služba protokola Opštine Budva

„Strateški plan predstavlja ključni dokument u planiranju razvoja jedinice lokalne samouprave. Budva kao lokalna samouprava sa izuzetnim potencijalom za rast i razvoj svoju budućnost mora planirati svoj razvoj strateški, kako bi ekološki, ekonomski, socijalno i demografski bila grad kvalitetnog i prosperitetnog života“ navodi predsjednik Opštine Budva Milo Božović.

Strateškim planom se utvrđuje postojeće stanje razvoja Budve, opšti cilj razvoja, strateški ciljevi sa prioritetima za njihovo ostvarivanje, mjere i smjernice za ostvarivanje strateškog plana, orijentaciona sredstva za sprovođenje strateškog plana, način njihovog obezbjeđivanja i druga pitanja od značaja za razvoj.

Kako se navodi u izjavi predsjednika Opštine Budva osnovni razlozi za strateško planiranje proizilaze prije svega iz činjenice da je u pitanju zakonom predviđena obaveza, te da svi projekti u bilo kojoj oblasti lokalnog razvoja zahtijevaju sinhronizovanu i koordinisanu plansku aktivnost na različitim nivoima kako lokalne uprave, tako i države. Drugi razlog je potreba jačanja administrativnih i drugih kapaciteta za apsorpciju evropskih i drugih razvojnih fondova, ali i otvaranje ka investitorima. Konačno, želja Budve da bude evropska prijestonica kulture dodatni je podstrek da se krene u promišljanje budućnosti ovog grada, u rekonstrukciji njegovog kulturno-turističkog imidža i mediteranskog identiteta.

Priprema ovog strateškog dokumenta, u skladu sa dobrom praksom, biće zasnovana na participativnom pristupu, prije svega kroz formiranje konsultativne grupe čiji su članovi predstavnici različitih segmenata društva, te kroz javnu raspravu koja slijedi, a koja će najširoj javnosti, građanima i njihovim udruženjima, te privredi, omogućiti da daju svoj doprinos planiranju razvoja opštine Budva. Sem što doprinosi stvaranju socijalne kohezije, participativno strateško planiranje takođe pomaže lakše sprovođenje i bolje ostvarenje ciljeva strateških projekata.

„Uz pomoć eksperata, ali i Budvana koje pozivam da se uključe u ovaj proces, uskoro ćemo znati kakvu Budvu želimo, koji su nam pravci razvoja, koje projekti su nam važni, što da izgradimo, što da unaprijedimo, da bi Budva te 2028. bila turistički centar regiona u koji se turisti iz cijelog svijeta rado vraćaju, a kojom se mi Budvani ponosimo“ istakao je Božović.

Izrada ovog dokumenta podrazumijeva nekoliko koraka i vrši se na osnovu Pravilnika o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokane samouprave. Božović će odlukom imenovati koordinatora i radnu grupu za izradu Strateškog plana u kojoj će biti eksperti iz oblasti urbanog planiranja i članovi njegove administracije. Na predlog koordinatora, donosi se Odluka o formiranju druge, konsultativne grupe za pripremu Strateškog plana u kojoj će se naći širi krug javnih djelatnika i zainteresovanih aktera sa teritorije ove opštine.